Лекции по Икономика

5. Анализ на интегралното използване на ДМА.

Анализ на интегралното използване на ДМА. Разгледаните в предходните два въпроса, показателя за екстензивно и интензивно използване разкриват резервите от двете страни на един единен процес. Последната сметка е необходимо да се даде една обобщаваща оценка за използване на ДМА. Тя се дава посредством изчисляване на показатели за интегрално използване на ДМА. Тези показатели могат да бъдат установени по два пътя: - като отношение между произведената продукция в натурален или условно приблизително изражение към установените ПМ на предприятието.
К интегр0,1= Q0,1
ПМ0,1
Този начин на определяне на обобщаващите показатели за използване на ДМА имат това предимство, че посредством същия наличните резерви от неусвоени производствени мощности могат да бъдат показани веднъж в коефициент и втори път в непроизведена продукция. Резервът в коефициента се изчислява като разлика между единица и коефициент за интегралното използване.
Резерв в коеф.= 1- К интегр.
Резерва от непроизведена продукция в условно натурално- изражение, което ще показва неусвоения размер на ПМ, ще се изчисли като разлика между ПМ и произведената продукция в условно- натурално изражение.
Резерв в Q= ПМ- Q
Показателите за интегрално използване могат да бъдат установени и по втория начин, а именно като произведение между показателите за екстензивно използване и показателите за интензивно използване.
К интргр.0,1= Кест0,1 * К int0,1
К екст0,1- изразяват пълното екстензивно използване, т.е. използването на МВФ.
При този начин за установяване на К интегрално, резервът от неусвоени мощности може да се изчисли само в коефициент.
Резерв в неусв. Мощности= 1- Кинтегр.
Установен по този начин резерва, същия има друго предимство пред първия начин. Както е известно освен планов и отчетен показател за екстензивно изпълнение и за интегрално изпълнение се изчисляваха и условни коефициенти за двата вида използване. Тяхното предназначение беше да се елиминира влиянието на промените в структурата на производството и да се установи истинската степен на екстензивно и интензивно използване. Те дават възможност и тук при обобщаващата оценка да се изчисли коригиран коефициент за интегрално използване, който съпоставен веднъж с плановия коефициент и втори път с фактическия коефициент за интегрално използване, позволява и тук да се определи отражението на промените в структурата на производството върху обобщаващия показател за използване на ДМА.
К кор. интегр.= К кор. екст.* К кор. Инт.
±∆ К интегр.= Кинтегр.1- К интегр.0 = :
1) = К кор. Интегр.- К интегр.0 – влияние на структурата на производството;
2) = К интегр.1- К кор. Интегр.- влияние на истинското интегрално използване.