Лекции по Икономика

1. Анализ на състава, динамиката и структурата на паричните разходи;

Осъществяването на стопанска дейност не е възможно без на извършване на определени разходи. Извършваните разходи имат парична и натурално веществена форма, като последните също така имат свой паричен еквивалент. За това всички разходи независимо от формата, които са извършени през даден период придобиват общото название парични разходи и във своята съвкупност изразяват издръжката на съответното предприятие. Паричните разходи, които всяко предприятие прави имат непосредствена връзка със крайните резултати от стопанската дейност и по- конкретно, те са в обратна пропорционална зависимост с реализираните крайни резултати от дейността.
Разходите, които всяка фирма или предприятие извършва при осъществяване на своята дейност са обект на икономическия анализ в два аспекта. От една страна те се изследват като резултат от използването на материалните, трудовите и финансови ресурси, а от друга страна те се изучават и като основен фактор, от който зависи крайния финансов резултат. Създадената у нас организация за отчитане на разходите осигурява необходимите данни за допълване на отчета на приходите и разходите (ОПР), който отчет се явява основен източник на данни за анализ на разходите. Тази информация обаче дава възможност да се извърши само общ анализ на динамиката, структурата и равнището на разходите общо за предприятието, а източник на данни за анализ на разходите свързани с производствената дейност и при действащите нормативни документи си остава аналитичната счетоводна отчетност, при която всяко предприятие фирма се води аналитично отчитане на производствените разходи по различен разрез: по производствени поделения, по видове продукция и по статия на калкулация.
Известно е че според действащия Закон за счетоводството и анализа на основните отчетни форми в предприятията задължителен за попълване е само годишния отчет на ОПР. Значимостта на съдържащата се в него информация, както и възможностите за нейното използване от икономическия анализ за нуждите на управлението на предприятията, принуждават същите да попълват ОПР и за по- кратки периоди от време, тримесечие, а понякога и по месеци. Според действащата форма на ОПР, паричните разходи на всяко предприятие са показани във следните основни раздели: Раздел А- разходи за обичайна дейност, структуриран е в три основни групи, които в отчета са означени: I. Разходи по икономически елементи,II. Суми с корективен характер,III. Финансови разходи, сбора от тези три групи е посочен като раздел Б- общо разходи за дейността (I+II+III); Раздел В- печалба от обичайната дейност (разлика между приходи от обичайната дейност и разходи за обичайната дейност; IV. Извънредни разходи (общо раздел Б+ IV); Раздел Г- общо разходи; Раздел Д- счетоводна печалба (общо приходи, общо разходи); V. Разходи за данъци; Раздел Е- нетна печалба (раздел Д- разходи за данъци). От тези разходи естествено е че най- голям е относителния дял на разходите за обичайната дейност. В първата група на тези разходи са включени следните подгрупи- разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизация, разходи за възнаграждения, разходи за осигуровки и др. разходи. Към втора група суми с корективен характер се отнасят следните подгрупи- балансова стойност на продадените активи, разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин, изменение на запасите от продукция и незавършено производство, приплоди и прираст на животните за угояване и други суми с корективен характер. Към третата основна група финансови разходи се отнасят следните елементи- разходи за лихви, отрицателни разлики от операции с финансови активи, отрицателни разлики от промяна на валутните курсове и други разходи по финансови операции.
При общия анализ на динамиката и структурата на паричните разходи се използва обстоятелството, че в ОПР разходите по показаните основни раздели и групи към тях се отразяват по отчетни данни за предходните години и фактически данни за текущата година. Динамиката на разходите може да бъде изразена с абсолютни и относителни числа, разликата между фактическите и базисните размери на разходите общо по основни раздели и групи дава представа за тяхното общо абсолютно изменение на паричните разходи:
±∆ Р= Р1- Р0 – това абсолютно изменение може да се покаже дефиринцирано като:
1) Първо абсолютно изменение на разходите по икономически елементи:
±∆ Раз.= Раз.1- Раз.0
2) Абсолютно изменение на разходите с корективен характер:
±∆ Р с корект. х-р= Р с корект. х-р 1- Р с корект. х-р 0
3) Абсолютното изменение на финансовите разходи:
±∆ Раз. фин.= Раз. фин.1- Раз. фин.0
4) Абсолютно изменение на извънредните разходи:
±∆ Раз. изв.= Раз. изв.1- Раз. изв.0

Процентното отношение на абсолютното изменение на паричните разходи общо и по отделни основни групи към съответния раздел през предходния период, дава представа за показателя темп на изменение на паричните разходи:
Т изм.р.= ±∆ Р * 100= (Р1- Р0) * 100
Р0 Р0
Тези два показателя (абсолютно изменение и темп на измененние), дават възможност при анализа да се правят най- общи изводи и оценки за динамиката на разходите във сравнение с предходната година.
Структурата на разходите се изследва с помоща на три групи относителни показатели: изследва се общата структура на разходите, тяхната групова структура и вътрешно груповата им структура. За изучаване на структурата на разходите се изчисляват относителните тегла (проценти) на разходите по данни за анализирания период и по данни за предходния период. Така за изучаване на общата структура на разходите трябва да се определят относителните тегла (процентите) на всяка една от основните групи в общата съма на разходите.
По интересно е изчисляването и анализа на вътрешно груповата структура на разходите. При нея се определят относителните тегла на отделните видове разходи към общата им сума към съответния раздел.