Лекции по Икономика

2. Анализ на равнището на разходите на 100 лева произведена продукция;

3. Анализ на равнището на разходите на 100 лева произведена продукция.
В зависимост от това дали при неговото изчисляване в алгоритама са включени само производствените разходи или към тях са прибавени и покритите с парични приходи разходи при реализиране на продажбите и при управление, могат да се установят дава показателя на равнището на разходите на 100 лева продукция:
-1- ви показател- равнищ на производствените разходи на 100 лева произведена продукция, които формират равнището на съкратената себестойност на 100 лева продукция;
-2- ри показател- равнище на на пълните разходи на 100 лева произведена продукция формиращи равнището на пълната себестойност на 100 лева произведена продукция.
Независимо дали се касае за равнището на съкратената или за равнището на пълната себестойност на 100 лева произведена продукция, факторите от които зависи равнището на себестойността на 100 лева произведена продукция са следните:
1-ви фактор- структура на производството- този фактор води до снижаване на средното равнище на разходите, когато през анализирания период нараства делът на онези видове продукция, които имат по- ниска издръжка. Ако през анализирания периода се е увеличил делът на изделията, които имат по високо равнище на разходите средното равнище също ще бъде завишено и обратното. При изчислителните работи структурния фактор се изразява не чрез относителните тегла (процентите) на отделните видове производства във общия обем, а чрез произведените количества по видове производства (Ст(К)).
2-ри фактор- индивидуалните разходи за производство (Се)- влиянието на този фактор върху средното равнище на разходите за 100 лева произведена продукция е право пропорционално. Това означава, че завишаването на производствените и извънпроизводствените разходи на 1- ца продукция води и до нарастване на средното равнище на разходите и обратно.
3-ти фактор- средни продажни цени на изделията (Ц)- този фактор за разлика от предходния влияе възру равнището на разходите на 100 лева продукция обратно пропорционално, т.е. при нарастване на продажните цени на изделията при равни други условия, равнището на 100 лева произведена продукция ще намалява и обратното.
Зависимостта:
Се(100)- себестойност на 100лв. произведена продукция.
Се(100)= Σ К* Се * 100
Σ К* Ц
Σ К* Ц- приходи от продажбите
Σ К* Се- вложените разходи
За нуждите на анализа на този показател са необходими следните данни:
1. Натуралния обем на произведената продукция по видове;
2. Нетните приходи от продажбите (К*Ц);
3. Съкратената (пълната) себестойност на производството (К*Се)
Задача 58/ страница75 е давана на изпит