Лекции по Икономика

3. Анализ на средната себестойност на единица продукция;

Анализ на средната себестойност на единица продукция.
Този анализ може да се извърши само при положение, че предприятието произвежда продукция, която от гледна точка на потреблението е съпоставима, т.е. еднородна. Средната себестойност на единица продукция е под влияние на два основни фактора:
1) Структурата на производството на еднородната продукция по видове, изразена чрез кличеството произведена еднородна продукция. Промените в структурата оказва влияние върху средната себестойност на единица (Се), поради обсотятелството, че макар и еднородни- съпоставими, различните видове продукция имат различна индивидуална себестойност. Ако през периода нараства делът на тези производства, при които индивидуалната себестойност е по- висока, промените в структурата на производството ще доведат до нарастване на средната себестойност на единица продукция.
2) Индивидуалната себестойност по видове производства:
Се= Σ К* Се
ΣК
За нуждите на анализа на този показател е необходимо да се разполагат със следните показатели:
1) натуралния обем на произведената продукция по видове производство;
2) производствената (пълната себестойност) на произведената продукция по видове и общо за всички видове.
Въз основа на тези данни изчисляваме индивидуалната себестойност на изделията. Се на единица ще се изчисли като себестойността на произведената продукция се раздели на натуралния обем на произведената продукция.
±∆ Се= Се1- Се
1) ±∆ Се(Ст)= Σ К1* Се0 – Σ К0* Се0
Σ К1 Σ К0
2) ±∆ Се(Се)= Σ К1* Се1 – Σ К1* Се0
Σ К1 Σ К1