Лекции по Икономика

4. Анализ на преките материални и преките трудови разходи.

Анализ на преките материални и преките трудови разходи.
В Закона за счетоводството и Единния сметкоплан са дадени примерни схеми за калкулиране на промишлените, стопански и други производства. В тези калкулации са дадени сататии, които позволяват производствените разходи да бъдат групирани в три основни групи:
- преки материални разходи- разходи за суровини, материали, горива, купени полуфабрикати и др.;
- преки трудови разходи- разходите за работни заплати, разходи за социални осигуровки и др. заплащания по кодекса на труда.
- общи разходи.
За разлика от общите разходи, които се анализират само като абсолютна величина (без факторен анализ), преките материални и преките трудови разходи се анализира във себестойността най- често на единица продукция. Преките материални разходи се анализират във себестойността на единица продукция и по отделни видове материали. Размерът на преките материални разходи включени във себестойността на единица продукция са под влияние на два основни фактра:
- разходната норма от съответния вид материал за единица продукция (Н);
- доставната цена на единица материал (справедлива цена на единица)(Ц).
Зависимостта между двата фактора и материалните разходи включени в себестойността на единица продукция (МР) е право пропорционална(МР=Н* Ц).
Необходимата информация за анализ на преките материални разходи от тази позиция е следната:
1-во – натуралния обем на произведената продукция;
2-ро – вложените материали в натурално изражение;
3-то – изразходваните материали в стойностно изражение.
Въз основа на тази информация в етапа на пред- аналитичната обработка се изчислява:
1-во – материалните разходи включени в себестойността на единица продукция- стойностния размер на вложените материали се дели на натуралния обем произведена продукция;
2-ро – разходната норма от съответния материал за единица изделие. Определя се като озразходваните материали в натурално изражение се разделят на обема на продукцията;
3-то – доставните цени на материалите- базисния размер на вложените материали се дели на натуралният им обем.
Въз основа на тази информация ще разполагаме с данни за материалните разходи.
изминението МРр= Н1* Ц1
±∆МР= МР1-МР0
Изследва се влиянието на двата основни фактора:
1) изчислява се влиянието на разходната норма:
∆ МР(Н)=Н1* Ц0- Н0* Ц0= (Н1- Н0)* Ц0
2) за сметка на съставните цени:
∆ МР(Ц)=Н1* Ц1- Н1* Ц0= Н1 (Ц1- Ц0)
При установяване влиянието на двата фактора, вече може да се установят икономиите (преразход) за съответния вид материал и какво влияние върху тях са оказали разходната норма и цената.
Общата икономия или преразход от преки материални разходи за целия обем произведена продукция ще се установи като фактическия брой на произведените изделия се умножи с изменението на материалните разходи за единица продукция.
Ик.(преразход)= К1* (±∆ МР)- общата
В това число:
1) Ик.(преразход)(Н)= К1* (±∆ МР(Н));
2) Ик.(преразход)(Ц)= К1* (±∆ МР(Ц)).
Преките трудови разходи също така се анализират в себестойността на единица продукция, те се влияят също така от два фактора:
1) Отработени Чч за единица продукция;
2) Фактическа стойност на един човеко час, тя се формира от договорираното часово заплащане, изследващите се начисленя за социални и други добавки (Чз).
Тр- преки трудови разходи включени в себестойността
Тр= Чч* Чз

За нуждите на анализа на преките трудови разходи от тази позиция е необходима следната входяща информация:
1) обема на произведената продукция в натура (бр. изделия);
2) вложените за нейното производство човеко часове;
3) изплатените разходи за труд до всички доплащания.
Въз основа на тази информация при факторния анализ се установяват следните допълнителни данни:
1) трудовите разходи включени в себестойността на едно изделие, изплътените разходи за труд и добавки се делят на натуралния обем на произведената продукция;
2) трудоразхода на едно изделие в човеко часове- общия брой на вложените човеко часове се дели на натуралния обем на произведената продукция;
3) стойността на един човеко час, т.е. изплатените разходи за труд и добавки се дели на общия брой вложени човеко часове.
Тр0=...
Тр1=...
±∆ Тр= Тр1- Тр0
1) ±∆ Тр(Чч)= (Чч1- Чч0)* Чз0
2) ±∆ Тр(Чз)= Чч* (Чз1- Чз0)
След изследване влиянието на двата разхода и тук анализа трябва да приключи с изчисляване за икономията (преразхода) от преки трудови раходи за целия обем на произведената продукция. Общата икономия или преразход от преки трудови разходи, ще се установи като фактическия натурален обем на произведената продукция се умножи с изменението на трудовите разходи включени в себестойността на едно изделие:
Ик. (преразход)= К1* (±∆ Тр)
В това число:
Ик. (преразход)/Чч/= К1* (±∆ Тр/Чч/)
Ик. (преразход)/Чз/= К1* (±∆ Тр/Чз/)