Лекции по Икономика

1. Анализ на динамиката съставя и структурата на паричните приходи.

Икономическото съществуване и просперитета на всяко предприятие или фирма е свързано с реализирането на определени приходи. Те могат да се получат от продажби на стоки, продукция, оказани услуги и други, които винаги се оценяват в стойностно изражение. Върху тази основа се формира и общата икономическа категория– приходи на предприятието. Разнообразната същност на отделните видове приходи е основа за формиране на определени групи, всяка от които обединява определен близък по икономическа същност и по източник на формиране приход. На тази база е изградена и общоприетата в отчета за приходите и разходите, класификация на приходите, по която те се отчитат, наблюдават и анализират. Тази класификация е следната- Раздел А- приходи от обичайната дейност( I.Нетни приходи от продажба. 1. на продукция; 2. на стоки(чужди); 3. услуги; 4. други елементи; Според новата структура на ОПР, която ще действа от края на тази година ще включва: 5. увеличение на запасите от продукция и незавършено производство, 6. разходи за придобиване на активи по стопански начин, 7. други приходи; I I. Приходи от финансирания; I I I. Финансови приходи: 1. приходи от лихви, 2. приходи от участия в т.ч. от дивиденти, 3.. положителни разлики от операции с финансови активи, 4. положителни разлики от промяна на валутните курсове, 5. други финансови приходи.) Раздел Б- Общо приходи от дейността ( I+ I I+ I I I ); Раздел В- Загуби от обичайната дейност(Разх. от обичайна дейност минус приходи от обичайна дейност); IV. Извънредни приходи; Раздел Г- Общо приходи (В+ IV); Раздел Д- Счетоводни загуби (Общо разх. минус общо приходи); Раздел Е- Загуби.
Така възприетата в практиката класификация на приходите е основа за провеждане на техния анализ. Този анализ трябва да започне с установяване на изменението на общата величина на приходите. Тя представлява по същество сума от приходите на отделните стопански дейности, приходите от извършените финансови операции и реализираните през отчетния период извънредни приходи. Общия показател за приходите разгледан във този смисъл се откроява като стойностна категория със свой състав и структура. Като обобщаващ показател приходите на предприятието и настъпилите във тях изменения се анализират по общата схема, следваща основната методологическа схема, промените да се анализират от общото към частното. В този смисъл анализа трябва да започне с изчисляване на абсолютното изменение на приходите и относителни величини в сравнение с приетата при анализа база, предходната или някоя друга отчетна година, ако е съставен и план за приходите.
Абсолютното изменение на приходите:
±∆ ПП= ПП1 - ПП0
След това се разкрива динамиката на приходите, с помощта на базисни и верижни индекси.
Динамиката % ПП= ПП1 * 100
ПП0
Процентното отношение на абсолютното изменение на приходите със техния размер през предшестващия период дава представа за относителния показател- темп на изменение на приходите.
Темп на изм.= ±∆ ПП *100= ПП1 - ПП0 *100
ПП0 ПП0
Желателно е при анализа на тези три основни показателя, с които се изгражда общата оценка на паричните приходи да се установят деферинцирано за четирите основни групи приходи. Целесъобразно е така установената динамика на приходите на един следващ етап на анализа да се сравни от една страна с динамиката на обема на производството и от друга страна с темповете на изменение на паричните разходи на предприятието. Това е особено необходимо по отношение на сравнението с показателите за паричните разходи, защото от тези съотношения в крайна сметка ще се определи и динамиката на крайния финансов резултат печалбата. От тези сравнения могат да се направят твърде съществени изводи относно съотношението, приходи- обемни показатели, положителна оценка за работата на предприятието се дава когато темповете на приходите са по- високи от темповете на обемните показатели, а темповете на разходите са по- ниски. Само в тези случаи ще е налице увеличаване на относителния дял на печалбата в общия размер на реализираните приходи. От гледна точка на финансовия анализ особен интерес по- нататък представлява анализа на настъпилите изменения в структурата на реализираните приходи. По същество тези изменения трябва да се разглеждат като резултат от подобрена или влошена ситуация при осъществяване на стопанските дейности, финансовите и извънредните операции. Съставът и структурата на паричните приходи могат да се анализират в различни направления, най- напред това може да се извърши въз основа на посочената по- горе класификация на приходите в характеризираните четири основни групи (нетни прих. от продажбите, финансови приходи, извънредни приходи).
Груповата структура на приходите се изчислява като отделните елементи на съответната група (подгрупи) се отнесат в процент.
Вътрешно груповата структура на приходите ще се установи като процентно съотношение на приходите от отделните основни групи.
Изменението на структурата ще се установи Стр.звена1- Стр. звена0.
При анализа на структурата на паричните приходи, от значение е също така да се установи за сметка на коя група те нарастват или намаляват. Положителната оценка трябва да се дава, когато нарастването на приходите е за сметка преди всичко на нетните приходи от продажба. Това ще означава, че в предприятието е нараснала стопанската дейност, увеличен е обема на произведената и реализираната продукция, нараснали са приходите от оказаните услуги. За почти всички производствени предприятия поне за сега това е основното направление за положителни изменения в приходите, приходите от финансовите операции в които участват предприятията са все още твърде малки поради недостатъчното развитие на финансовия пазар у нас. Приходите като обща величина могат да се разглеждат и като сума от два основни елемента – разходи и печалба. Ето защо анализа трябва да изследва и съотношението между тези две части на приходите. Измененията в относителния дял на двата елемента на паричните приходи имат много важно значение за анализа. Ако в приходите нараства делът на разходите, на практика това ще означава, че стопанската дейност и извършените финансови операции в предприятието през периода се осъществява с излишни разходи. В повечето случаи тези разходи са необосновани и са резултат от неправилни управленски решения. Като положителен момент в работата трябва да се оценява запазването на установеното съотношение- разходи- приходи, или което е по- добре нарастване на относителния дял на печалбата. На практика това ще означава, че са постигнати по- високи темпове на нарастване на печалбата от тези на разходите и приходите. За да се обосноват общите изменения на приходите анализа по- нататък трябва да се насочи към количествено измерване влиянието на основните фактори довели до абсолютното изменение на приходите. За тази цел могат да се използват различни изходни зависимости. Най- често като такава зависимост се използва представянето на общата абсолютна сума на паричните приходи като сбор на основните четири групи приходи.
ПП= НПП+ Пфин.+ ФП+ ИП
Алгоритъма представлява адитивна факторна система това означава, че по способа на абсолютните разлики влиянието на отделните елементи на приходите може да се представи като алгебрична разлика между фактическия и базисния размер на съответната група приходи.
След тази обща оценка на реализираните от предприятието приходи анализа трябва да се насочи към анализиране на приходите по основни групи. Най- напред този анализ трябва да се насочи към изследване на приходите от обичайната дейност. Основната част от тези приходи представляват нетните приходи от продажбата на: продукция, стоки, указани услуги и др. Следователно анализа трябва да се насочи преди всичко към факторно изследване на изменението на нетните приходи по отделни под групи. Приходите от продажбата на собствена, произведена, готова продукция, когато се анализира по отделни видове са под влияние на два основни фактора- продадените количества от съответния вид (Кп) и средна продажна цена на изделието (Ц).
ПП= Кп* Ц
При факторния анализ трябва да се изследва влиянието от двата фактора, първо ±∆ ПП(Кп), второ влиянието на средната продажна цена ±∆ ПП(Ц).
Средна продажна цена- цената на едро без ДДС;
Пазарна цена- цената на едро плюс ДДС, плюс останалите данъци.
1) ±∆ ПП(Кп)=
2) ±∆ ПП(Ц)=
Този алгоритъм за влиянието на паричните приходи се използва, когато за момент на продажбата се счита изпращането на готовата продукция. При действащите икономически условия, с оглед предпазването на производителите е прието за момент на продажбата да се счита постъпленията от продадената продукция и стоки. В този случай комплексното влияние на първия фактор се детайлира на влиянието на следните второстепенни фактори:
1) Складовата наличност от готова продукция в началото на периода (Снн);
2) Експедираната в началото на периода готова продукция, но не изплатена от продавача (Енн);
3) Произведената през периода продукция (К);
4) Складова наличност от готова продукция в края на периода (Скн);
5) Експедираната в края на периода готова продукция, но не разплатена от купувача (Ек).
Кп= Снн+ Енн+ К- Скн- Ек
От тук алгоритъма:
ПП= (Снн+ Енн+ К- Скн- Ек)* Ц
(Снн+ Енн+ К- Скн- Ек)↔ К0
Влиянието на първите три фактора, ще се установи като по метода на абсолютните разлики, като разлика между техния фактически и планов (базисен) размер, остойностена тази разлика с плановата цена на изделието.
1) ±∆ ПП(Снн)= (Снн1- Снн0) * Ц0
Влиянието на останалите два фактора ще се установи като разликата между базисния и плановия размер на съответния фактор и неговия фактически размер се умножат с плановата.
2) ±∆ ПП(Енн)= (Енн1- Енн0)* Ц0
3) ±∆ ПП(К)= (К1- К0)* Ц0
4) ±∆ ПП(Скн)= (Скн0- Скн1)* Ц0
5) ±∆ ПП(Ек)= (Ек0- Ек1) * Ц0
Влияние на доставните цени:
±∆ ПП(Ц)= (Ц1- Ц0)*К1

Когато предприятието произвежда различни видове съпоставима продукция, тогава нетните приходи от продажбите са под влияние на три основни фактора:
1) Кп- продадените количества по видове продукция;
2) Ст- структурата на продадената продукция по видове;
3) Ц- средна цена на продадените изделия.
Пп= Σ Кп* Ст* Ц
100
За нуждите на анализа на този показател са необходими данни за:
1) Натурален обем на продажбите по видове продукция и общо;
2) Нетните приходи продажби по видове продукция и общо за всички видове.
В етапа на пред аналитичната обработка на информацията за нуждата на факторния анализ, се изчисляват следните допълнителни данни.