Лекции по Икономика

1. Финансово управленски решения.

1.1. Избор на капиталов инструмент
Привлечени акции се емитират без право на глас. Те носят сигурен доход; дават възможности за неща в бъдеще; натрупващи се дивиденти; създават се лоялни клиенти; клауза за конвентиране - инвеститорът може да ги замени за обикновени; клауза за обратно изкупуване - ако емитентът прецени че привлечени акции са по скъпи за обслужване от друг инструмент; може да се регулира цената на акциите чрез обратното изкупване; може да се изпълни от дружеството което е необходимо да се осигури пакет собствени акции при осъществяване на бизнес комбинации; ако емитентът в последствие предвижда да разработи планове за участие на персонала в собствеността или други форми на стимулиране. Анализират се финансови предимства които носят двата вида акции обикновенни и привлечени – цена на финансиране -приблизително идентична

1.2. Финансово управленски съображения свързани с избора на поименни или акции на приносител. От гледна точка на придобиването на приносител - издават се само които са покрити (записаната им стойност). От гледна точка на прехвърлянето - при поименните може да има ограничение върху разпореждането с тях - тоест, по малко мобилни са. Поименните акции се издават с право на глас. Акциите на приносител имат по-голяма мобилност. Чрез акциите на приносител акционерите остават анонимни - рисков момент. Поименните акции се прехвърлят чрез джиросване.
Избор на номинална стойност. Изчисляване на емисионна стойност. Счетоводна трактовка на разликата между номиналната и емисионната стойност.

2.1. Избор на номинална стойност - връзка между акцията като дял и документ за членство в дружеството и законния размер на капитала с който дружеството се вписва в търговския регистър и отговаря пред трети лица. Номиналната стойност няма информационно значение. Възможно е при учредяване на дружества номиналната стойност да се отдели от реалната стойност на капитала който представлява - може да се дължи на невнесен капитал; разлика между номиналната и емисионната стойност. В процеса на функциониране номиналната стойност все повече се отдалечава от реалната стойност на капитала. Дължи се на други източници на капитал, например - печалба.
Номинална стойност = ефективна величина. За това са налице две тенденции: обявяват се фиктивни номинали например 1 цент - да не се заблуждават потребителите; обявяване на номинални акции - отразява частта от нетните активи на една акция. По закон минималната номинална стойност е 1 лев. При публична емисия се препоръчва ниска номинална стойност; при пакети акции се използва по-висока номинална стойност (дружества от затворен тип). Малките номинали дават по-голяма възможност за % увеличение на емисионната стойност

2.2. Методически подход. Разглежда се като справедлива цена на емитирания капитал. Дисконтирането е обратен процес на сложното олихвяване. Изискуема норма на доход. Доход - дивидентен и капиталов. Между ИНД (от инвеститора) и дохода (осигурен от дружеството) връзка: ИНД = Доходът. Тогава ЕС = номиналната стойност; премия - добавъчна цена над номинала който инвеститорът е склонен да заплати; отстъпка (сконто) - компенсира инвеститора за невъзможността той да получи желания доход.

2.3. Счетоводна трактовка на разликата. Счетоводна правна регламентация.
Премиите от емисия на акции се отнасят към фонд Резервен - има два аспекта:
- печалбов резерв - формира се от 10% начисление от печалбата след облагане преди разпределение;
-капиталов резерв.
Защитават се интересите на кредиторите за сметка на тези на инвеститорите; Англо-саксонски правен кръг - премията е типично капиталова категория - трябва да се върне под някаква форма на инвеститорите - продължение на основния капитал. Този подход е преобладаващ в съвременната счетоводна теория. Отделянето на премията като самостоятелно перо дава възможност на инвеститорите да я виждат и да им се върне като дивидент или като безплатни акции.
Премията се отчита в отделна сметка която се приключва при създаване на специален премиен резерв извън състава на резервите с общо обезпечително предназначение. Този резерв се използва за покриване на първоначалните разходи по емисията и отстъпки. Непокритата разлика се третира като текущ разход.
Проходен доход. Използва се до 2002 г. в България. Премията се отчита като капиталов обект по с/ка 108. Тази с/ка в края се отчита като текущ извънреден приход.
Отстъпка - Търговско правна регламентация - Търговския закон забранява емисия на акции с цена по-ниска от номиналната. Това се отнася за първоначалната емисия но не и за последващите. USGAAP 4 Директива на ЕС и МСС32 - Капиталов. Отстъпката е типична капиталова категория - коректив на основния капитал с/ка 106 - дебитно салдо; посочва се като коректив на основния капитал.