Лекции по Икономика

2. Основни емисионни варианти.

Директно пласиране -характерно е за образуване на дружества от затворен тип чиито акции не се регулират на затворени пазари. У нас - чрез преки преговори с потенциални купувачи. При този емисионен вариант не се наблюдават особености на отчетния процес но има две разлики от които само едната се отчита счетоводно
- между по-високата потенциална цена и по-ниската емисионна стойност;
- между по-високата емисионна стойност и номиналната-отчита се като премия

Публична емисия - регулира се от закона на публично облагане на ценни книжа - става със съдействие на посредник. За счетоводното отчитане съществено значение имат договорните отношения между емитента и посредника

1. Поемане на емисията на комисионна база съгласно принципа BEST EFFORTS (най-добри условия). Емитентът сключва договор с инвестиционна банка която се обръща с предложение за организиране на подписка към по-малки инвестиционни посредници или търговски банки. Те образуват консорциум. Самият договор има характер на договор за неперсонифицирано дружество след реализиране на емисията договорът се прекратява. Комисионната по подписката е фиксирана сума. Комисионната във връзка с реализацията на ценни книжа е % - компенсира разходите по реализиране на емисията - % от стойностния обем на емисията ценни книжа. Емитентът подготвя подписката, но тя се извършва от водещата инвестиционна банка. Емитентът поема разходите по учредяване. След като предаде бланките на банката, довереник емитентът отразява само постъпленията по подписката. Счетоводните записвания са според:
а) Вида на посредника:
- банкова институция;
- небанкова институция
б) Характера на договорното отношение:
- от името на посредника за сметка на емитента;
- от името и за сметка на емитента.

Емисията се извършва от името и за сметка на емитента чрез банка при емитента: 1 първоначални разходи по емисията Д/т гр.60 или 62 на К/т активи и пасиви с/ка107;2 963/990;3 за отчитане предадените на банката временни удостоверения 990/963;964/990;4 емитентът открива набирателна с/ка 509;;5 за записаните акции 426/101 и 105;-за внесените от инвеститора парични средства 509/426;-за освобождаване на банката от отговорност 990/964;6-за преотстъпената на довереника комисионна 629/404;7-за задържане на комисионна от банката –съгласно съгласие на директен дебит 404/509 8-приключване срока на подписката 503/509;ПРИ БАНКАТА-за първоначални разходи няма записвания;-за приетите от емитента временни удостоверения 9241/9998;-за постъпленията от емисия 5011/1739;-за освобождаване на банката от отговорност 9998/9241;-за задържаната от банката комисионна 4140/7291;-за събиране на комисионна 1739/4140;-за закриване на набирателна с/ка 1739/1713

2. Твърдо поемане на емисията - ако емисиониращата банка няма съмнение, че може сама да пласира емисията тя може да я изкупи изцяло. Договор за покупко-продажба - банката инвестира 100% в капитала на емитента .Банката сама определя продажната цена и решава дали да диверцифицира риска чрез създаване на консорциум. Всеки от участниците печели от разликата между цената, на която е купил пакета и продажната цена, на която го прехвърля на друг участник. Не се засягат интересите на емитента. Получава се капиталова печалба. Ако акциите са поименни те се прехвърлят чрез джиросване. Емитентът следи това аналитично 101/101