Лекции по Икономика

3. Етапи на учредяване.

3.1 Приемане на устав и избор на управителни органи на учредителното събрание.Уставът регламентира важни параметри касаещи капитала имащи отношение към оповестяването на обекта във финансовите отчети.-Записване на капитала-възникват вземания на дружеството-отчитат се по с/ка426-разчетна с/ка.Има различни виждания за характера и.Тя е контра пасивна на 101(невнесен капитал).Второ виждане е че салдото и трябва да се посочи в актива на баланса 4261-вземания;4262-неизправни акционери.Паралелно е добре да се води Книга за записаните акции и Книга на акционерите 4261/1011 –Частично записване на основния капитал-според търговския закон 25% от записания капитал трябва да е внесен до учредяването.Това става само с парични вноски в съотв.търг.банка.До вписването дружеството не е юридическо лице-за защита интересите на учредителите се използва набирателна с/ка по която средствата се блокират до вписване 509/4261 ;
3.2 ЕТАП НА ТЪРГОВСКА РЕГИСТРАЦИЯ-Плащания по повод на регистрацията имат хар. Разходи.Има две виждания-разходи по учредяване;качество на юридическо лице се получава след вписване на търг.регистър.Първични документи не трябва да се издават на името на дружество до учредяване;те са нищожни.Всички разходи се извършват от учредителите и дружеството не води счетоводство до вписване в търг.регистър.След вписване се свиква второ учредително събрание.Друж.припознава като свои извършените разходи и ги възтановява на учредителите.Игнорира се факта на дееспособност на дружеството до вписване.Първични документи за разходите се издават на името на несъществуващо дружество третират се счет.като прписъщи разходи до регистрация.Плащат се от учредителите.Според НСС се разсрочват като разходи за бъдещи периоди.-Плащанията се разглеждат като коректив на основния капитал с/ка107 –Плащанията по повод регистрацията се капитализират като нематериални дълготрайни активи;отнасят се като амортизация за срок от 5 години.
3.3 ЕТАП СЛЕД ТЪРГ.РЕГИСТРАЦИЯ-продължава внасянето на записаните вноски(довнасяне)