Лекции по Икономика

4. Данъчни и счетовни аспекти на непаричните вноски.

Апортиране на вещно право;на облогационно вземане;на имуществен комплекс;на ценни книжа.Ограничения относно предмета на апортиране в интерес на кредиторите:-Предметът на апорта да бъде в търг.или граждански оборот;-Стойноста му да получи парично отражение със средна степен на достоверност.-Предметът да бъде годен да служи за обезпечение;-Не могат да бъдат предмет на апорт обещания за бъдещ труд или услуга.ОТ ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА-апортирането не е правнопрехвърлителна сделка.Включва три отделни събития при които се учредява членско правоотношение.ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ-от освободена доставка до 98г.;облагаема доставка98г.-2004г.;липса на доставка –сега.СЧЕТОВ.ВИЖДАНЕ-размяна на активи-инвеститорът прехвърля право на собственост а друж.му прехвърля права в/у акции като заплащане.Би следвало да прилагат правилата за размяна на разнотипни активи.В момента на учредяване акциите нямат справедлива цена.Оценката на вноската се определя от 3 вещи лица назначени от съда под тази оценка активът влиза в актива на дружеството.Оценката на общото събрание не може да е по висока от оценката на вещите лица.По тази оценка се определя индувидуалния капиталов дял т.е.колко акции той ще получи при ном.стойност.Разликата м/у двете оценки е винаги + и счет.се отразява като премия 426/101 и 105; 203/426 Въпреки че счетов.тази зделка изглежда като размяна тя не е стойностно еквивалентна и има стойности на отразяването. 426/101 и 105; 752/723 Не може премията да се третира по различен начин.Тя е типична капиталова категория и не може да има отношение кам финансовия резултат.