Лекции по Икономика

5. Правни аспекти и счетоводни процедури.

Акционерът записал непарични вноски дължи обезщетение ако вноската не бъде направена в срок хили вноската не отговаря на договорената.Вноската е договорена в устава.При невнасяне на парична вноска;-лихви за забава-обичайна или според устава.До акционера се изправя покана за издължаване 4262/4261 ; 4262/721 и 709След изтичане срока на поканата-1мес.-се започва процедура по изключване който включва:-обезсилване на акциите му;-направената до момента парична вноска се конфискува и отнася към фонд РЕЗЕРВЕН.Лихвите по забава могат да се търсят по гражданско правен ред.От счет.гледна точка конфискуването се свързва със счет.трансфер.При внасяне на парична и непарична вноска паричната се конфискува а непаричната се връща.Връщането на актив който е апортиране сделка огледална на получаването му-А не се предава просто на акционера а се продава.Ценатана този А се заплаща с акции които акционера е имал и ги връща.Отново се прави експартна оценка по която А се продава 411/709 и 4532 ;709/гр.20;30-За заплащане цената на актива и прекратяване на членството:101/411 и 105