Лекции по Икономика

6. Промени в структурата и величината на основния капитал.

6.1 УВЕЛИЧАВАНЕ ;издаване на акции;увеличаване на ном.стойност;конвертиране на облигации в акции.Първите два са технически способи-преференциално участие;-гратис акции;-резерви и неразпределена печалба;-конвертиране на облигации в акции.Увеличаване се допуска само когато целият записан капитал е внесен според търговския закон.
6.1.1 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО УЧАСТИЕ на настоящите акционери в увеличението на капитала.Участието е пропорционално на капиталовия дял.Тази възможност се упражнява в определен срок и на определена цена-определя се по уставен път;обичайно е по ниска от пазарната цена на старите акции в овръщение.Емитентът прави счет.записвания.При инвеститора стоят следните въпроси:-необходимите права брой акции които подържат капитала;-цената на правото общата стойност на капиталовата инвестиция;-счет.третиране на инвестицията.НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ПРАВА,за подържане на непроменени дела си в kaпитала се определя чрез отношение м-у нови и стари акции.ОЦЕНКА НА ПРАВОТО може да се определи по три начина:-разлика м/у ср.цена на една акция след упражняване на правото и емисионна стойност на 1 нова акция разделена на броя на правата,необходими за закупуване на една нова акция.-разлика м/у цената на акцията,продавана с неупражнено право и цената на акцията след упражняване на правото;-цена право=Мо-S / N+1

-два подхода за третиране на инвестицията:ИНВЕСТИЦИЯТА В АКЦИИ НЕ СЕ РАЗДЕЛЯ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА В ПРАВА;-В страни с развити пазари на парични финансови инструменти,като правата имат самостоятелна оценка и за тях се издава отделен сертификат:цена на придобиване-стойност на инвестицията на акцията и стойност на инвестицията на правата
6.1.2. РАЗДАВАНЕ НА АКЦИИ ВМЕСТО ДИВИДЕНТИ:мотивите са управленски:-изп.се от растящите АД като информация чрез която на инвеститорите се обяснява че се задържа печалба за инзвънредни цели;-при нарушена ликвидност независимо от финансовия резултат;-което дружество иска да влияе в/у пазарните цени на акциите в обръщение;-отсрочва се плащането на еднократен подходен данък;От счет. Гледна точка счетоводния трансфер:неразпределена печалба се трансформира в основен капитал: 122/425 ;425/101- 122/101 малки емиси дивидентни акции-броят на новите акции е толкова малък,че не влияе в/у пазарните цени на останалите акции в обръщение до 25% от броя на всички акции в обръщение.При големите трансферът се извършва по номинална стойност(пазарната е изкривена)
6.1.3 КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ДРУГИ КАПИТАЛОВИ ИЗТОЧНИЦИ-Решение се взема от общото събрание с 2/3 счет.трансфер в рамките на собствения 122-101.Може да се извърши по два начина:-нови акции по запазена номинална стойност;-увеличаване на номиналната стойност при запазен брой акции в обращение.При първия начин е по евтин от втория-избягва се процедура по изтегляне на старите акции,но недостатъчния-допърнителния брой акции води до падане на пазарната цена и доходът на акция Earnings per share.Втория технически способ-не влияе в/у пазарната цена на акциите в обръщение;-по-високата номинална стойност отблъсква дребния инвеститор;методът е разходоемък-изтеглят се от обръщение старите акции.Увеличаването на капитала се извършва-на капиталовия дял,като се определя коеф.на участие на акционерите в увеличаването на капитала, който се прилага към индувидуални бази на всеки акционер и се определя новия капиталов дял на всеки акционер.
6.2 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА-намаляване ном.стойност на 1 акция;-обезсилване на акции.Това са технически способи;Другите способи са:-изкупуване на собствени акции;-освобождаване на акционер от внасяне на записан дял;-изключване на ниезправен акционер при смърт;-адаптиране на размера му до действителната дейност;-саниране на дружеството;-преоценка на активи,като резултатът от преоценката е директно в/у основния капитал.Всички търговски законодателства ограничават п оследната процедура-намаляването на капитала влияе в/у правата на кредиторите.
6.2.1. ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ-към момента на обратно изкупуване акциите трябва да са покрити;-общата номинална стойност на изкупени акции не може да надвишава повече от10% номинална стойност на основния капитал,в противен случай трябва първо да ги обезсили;-изкупуването става с 2/3 мнозинство от гласовете в общтото събрание;-за целите на обратното изкупуване се формира спец.резерв.Намаляването на капитала при публични дружества се прилагат спец.разпоредби от закона за публично предлагане на ценни книжа.От счет. Гледна точка и според намерението на дружест.изкупуване на собствени акции е –екв.на определен брой акции изкупени за намаляване на основния капитал;-пакет акции придобит и държан от емитента за определени цели.СЪОБРАЖЕНИЯ МОТИВИРАЩИ АКТА НА ИЗКУПУВАНЕ:-изкупуването на акции в развитите страни е продуктивност от целта на ръководството да приведе в нормален размер показателя печалба на една акция.Обявяването на обратно изкупуване рязко но моментно повдига цената на акциите в обръщение.Инвеститорите виждат,че дружеството предвижда ръст на печалбата си-пазарните цени на акциите са моментно подценени за целите на изкупуването.Ако дружеството е в добра ликвидна позиция но с неадекватни инвестиционни възможности-спестява си плащане на дивиденти.Дружеството в последствие може да раздава дивиденти, да подобри пазарната цена на акциите си в обръщение.Малките корпорации обичайно изкупуват крупни пакети собст.акции,за да попречат на конкуренти да ги погълнат.Осн.трудност е да се ограничи достъпа на трети лица до контролния пакет акции.Дружеството може да изкупи собствен пакет акции,които да използва като разменно средство при бизнес комбинации.Да се формира пакет който да се използва при плащания базирани на акции в т.ч. плащане на доставки по схеми за стимулиране на персонала,пенсионни плащания,дълг с/у собственост.Счет.третиране на изкупуване на собствени акции е според действието на три факта:-цена-начин на изкупуване-цел на изкупуване.Когато дружеството счита,че акциите му са моментно подценени най-добрия начин за придобиване на пакета е излизането на регулационния пазар чрез посредник,като цената на придобиване включва пазар.цена+всички разходи по придобиването.Ако в устава е заложено правото на обратното на обратно изкупуване по твърда цена в опред.момент,изкупуването се извършва по-тази цена,която е по ниска от пазарната и се определя по формула базирана на пазарните котировки.Дружеството може да изкупи акциите си директно от акционерите като им предложи премия над текущата пазарна цена,която изкупува и чрез упражняване правото на обратно изкупуване,то се извършва по твърда изкупна цена,която е по-висока от номиналната стойност,за да се стимулира инвеститора.Има 2 подхода за третиране на разликата;-разлика се третира намаления на премийния резерв или като отсъпка-капиталов подход;-разликата се отразява като капиталова загуба (фин.разход); -Комбинацията от първите два-разликата се разпределя на база съотношението м/у изкупените собств.акции и всички акции в обръщение-алтернативен вариант в Англия.Изкупените собств.акции,държани като резерв-има 2 подхода за третирането им:-Дружеств.не може да ги третира като свой актив.Не само че не се придобива актив,но исе намаля чистото имущество-дружст.не може да инвестира в себеси.
Дори да ги е отчело като актив,то следва в максимално кратък срок да ги продаде или с тях да се намали основния капитал.Затова е възприет друг доход:Отчитат се не като елементи на имуществото,а като намаление-коректив на основния капитал.Салдото по което са отчетени тези акции се оповестява в секцията на основния капитал като намаляващо балансово перо(коректив).Капиталовия подход е възприет от МСС32-оповестяване чрез корективно перо.У нас е в сила до 31.12.2007г.От 01.01.2008г. се използва друг начин.Изкупените собствени акции са напълно реален актив.Първоначално се отчитат по с/ка 512 и впоследствие се оповестяват в актива на баланса като самостоятелно балансово перо.Този п одход е възприет от 4 директива на ЕО,както и от действащата от 01.01.2008г.балансова схема.Въпросът за обратно изкупуване на собст.акции е свързан с въпроса за разходите по обратно изкупуване.Те също са коректив на собствения капитал-капиталов подход,за това се използва с/ка 107-разходи по емисия и обратно изкупуване на акции.Другия подход не е съобразен с МСС.Ако изкупените собствени акции се третират като актив,разходите се третират като текущи.Първоначално оценяване на изкупени собствени акции-2 подхода:МЕТОД НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ-изкупените собствени акции първоначално се посочват по номинална стойност.Препоръчва се като обратното изкупуване цели намаляване на основния капитал.Номиналната стойност на изкупените,но все още необезсилени акции се посочва като минус в коригираща балансова статия.Изкупени собствени акции като основен капитал.СЕБЕСТОЙНОСТЕН МЕТОД-изкупуването на собсвени акции се отчитат по цена на придобиване.Препоръчва се като придобият пакет собствени акции се очаква да бъде продаден на регулиран пазарната цена на придобиване се посочва като регулиращо перо,но в края на собствения капитал.МЕТОД НА КОНСТРУКТИВНО ИЗВАЖДАНЕ ОТ ОБРЪЩЕНИЕ-Търговския закон предвижда създаване на специален резерв за обратно изкупуване на акции.Той се различава по подходите на третирането му.Формира се от номинална стойност на изкупените акции,докато в АНГЛИЯ той се формира на база разлика м/у разходи за новата емисия и номинална стойност на обратно изкупените акции.Според търг.закон резервът може да се изп.като се разпредели м/у акционерите при намаляване на капитала или при увеличаване на капитала докато в АНГЛИЯ резервът може да се използва само за раздаване на гратис-акции.
6.2.2 НАМАЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ С ЦЕЛ АДАПТИРАНЕ КЪМ ОБЕМА НА ДЕЙНОСТТА-Размерът на осн.капитал е свързан с обема на упражняваните права.Възможно е дадени активи да не носят печалба.Възникват операции,свързани с наличието на непокрити акции в момента на вземане на решения за намаляване на капитала.Акциите не са предадени на акционерите.Може да се намали номиналната стойност или да се обезсилят акции-технически способ;технически проблем-всеки акционер записващ и притежаващ нечетен брой временни удостоверения.Записаните акции са непълно и нееднакво изплатени и не са предадени на акционерите.До момента на вземане на решение за намаляване на капитала акционерите са внесли част част от паричните и целите непарични вноски.Ако намалянето на капитала става чрез намаляне номиналната стойност,акционерите с парични вноски се освобождават от довнасяне,а на акционерите с непарична вноска се връщат пари.
6.2.3 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ПРИ САНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ-Използва се комплект от фин. И правни процедури-предприятието се обявява в несъстоятелнос ;ликвидация-може да не се стигне до нея.Повишава се ликвидността на дружеството но това не са счет.мерки.От сче.гледна точка мерките са привеждане на основния капитал към стойност на действителното имущество,което принадлежи на собствениците на капитала. 101/121-за покриване на загубата.Намаляване на капитала за покриване на загубата-всеки акционер участва~ на номиналната стойност на капиталовия си дял и до този размер.Може да се използва намаляване на номиналната стойност и обезсилване на акции.