Лекции по Икономика

7. Други операции, засягащи основния капитал.

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ,ЗАСЯГАЩИ ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ-те са сравнително нова насоченост в счет.теория,но е регламентирана подробно-МСФО2-2004г.По смисъла на МСФО2 плащанията базирани на акции са операция при която предпр.получава или придобива стоки или услуги като възнаграждение за капиталовите си инструменти или чрез възникване възникване на пасиви,чиято оценка се базира в/у цената на акциите.Стандартът регламентира сделки,при които плащането се извършва или чрез издаване на инструменти(опции) или чрез парични средства,чийто размер се определя на база справедливата цена на акциите на предприятието.Има 3 вида сделки:-Сделки,акциите при които се извършва с акции или опции за придобиване на акции.-Сделки за покупки на стоки или услуги чиято стойност се определя на база пазарната цена на акциите на предпр.За разлика от първия вариант плащането става с пари,а не с акции.-Комбинация от 1и2 вариант-може да се избере плащането по доставката на стока (услуга) да стане с пари или с акции.Изборът може да е на предприятието или на доставчика.В корпоративната практика се изпол.главно 1 тип сделкеи звързани с планове за участие на персонала в акционерната собственост.Може да се реализира чрез:-Покупка на акции на преференциални цени.Упражняват се опции за придобиване на акции.-Чрез упражняване на права за придобиване на акции на цена обвързана с пазарното увеличаване на акциите.-Раздаване на „безплатни”(гратис)акции.-Раздаване придобиване на права за покупка на акции чието емитиране е обвързано с определени условия.СЧЕТ.ТРЕТИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА БАЗИРАНИ НА АКЦИИ-Сделки, плащанията по които се уреждат чрез раздаване на инсрументи на собствения капитал.Използ. се 3 принципа:-признава се за разход или актив с/у задължение за плащане;-получените стоки или услуги се оценяват по справедливата им цена към датата на получаването им или даряването им.Датата на която предп. И другата страна постигат споразумение за плащане на база акции с уточнени срокове и условия;т.е. на тази дата се прехвърля собствеността в/у стоката;При зделки с персонала това е датата на която споразумението е утвърдено;Датата на която е утвърдено от Общото събрание.Ако справедливата цена не може да бъде надеждно оценена се изхожда от справедливата цена на инструментите на които се предоставят.Ако те не се търгуват емитентът оповестява техники за оценяване,отчитайки условията посочени в МСФО2.----Възникналата разлика м/у стойнс.на задължението и балансовата стойност на изкупените собств.акции(ако за погасяване на дълга са емитирани нови акции)се признава като елемент-премия от емисия или премиен резерв. 304/401;512/гр.50;401и106/512 Когато собствените капиталови инструменти се дават на персонала за възнаграждение се спазват следните правила:-ако акциите или опциите се дават на персонала за минал труд цялата справ.стойност на капиталовия инструмент се признава като текущ разход наведнъж;-когато тези акции не се дават веднага,а след като дарените лица изпълняват определени услуги,трудовия разход се признава към отчетния период в който тези условия бъдат изпълнени.И в двата случая общият предвиден разход е произведение от общия брой предоставени капит.инструменти,правата в/у които ще се придобият в опр.период и тяхната справедлива стойност към датата на даряването.Ако фактическите напуснали не съответстват на прогнозния им брой или новопостъпилите се коригират тези разходи и задълженията към персонала.Когато предоставянето на инструм. На СК на персонала е обвързано с определени условия те се нар. vesting conditions-тези усл.-да бъдат оповестени:-изискването работник/служител да има обработени определен брой години в предприятието;-постигане на определен +резултат от функционирането на предприятието ;-условия свързани с достигане на определена пазарна цена на акциите на предприятието,увеличаването и за определен период. СДЕЛКИ ПРИ КОИТО ПЛАЩАНЕТО Е В ПАРИ-Разходът задължително се оценяват по справедлива стойност към датата на плащане.Ако задължително не бъде погасено то се преоценява към 31.12 или непосредствено преди уреждането му.Разликата се посочва във финансовия резултат.На персонала се дава право да получи парично възнаграждение равно на превишението над пазарната цена на акциите на определена цена при опредброй прослужени години.СДЕЛКИ УРЕЖДАНИ С ПАРИЧНИ СРЕДСВА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКЦИИ /опции-Ако правото на избор принадлежи на персонала емитентът=да признае сложен финансов инструмент,който съдържа два компонента;1фин.пасив-задължение за предоставяне на парични средства;2 опция за придобиване на акции,За целите на оценяване на двата компонента се използват два метода:-оценяване на фин.пасив чрез дисконтиране на паричните потоци до падежа на задължението;-поотделно оценяване на двата компонента:фин.пасив –чрез дисконтиране;опцията-чрез съотв.метод=сумират се да се получи общата оценка.Ако на датата на уреждане на задължение емитентът издаде фин.инструмент,а не да плати с пари,фин.инструмент се прехвърля в СК;ако се изплатят пари опцията се обезсилва,отписва(не е упражнена) Ако правото на избор е на емитента,той определя еднозначно начина на уреждане на задължението.Ако избере уреждането с пари счетов.процедури като при втория тип сделки,а ако избере уреждане с акции-първия тип сделки.Възможно е до момента на погасяване на задължението да се изменят условия за погасяване.Ефектът от промяната в услов.на съответния план трябва да се отчете счетоводно като промяна на разход/задължение.Ефектът трябва да се оповести в бележките към фин.отчети.