Лекции по Икономика

8. Правно-икономически характеристика и финансово-счетоводна трактовка на облигационен заем.

МСС39 третира дългосрочен дълг от позиция на емитента.Регламентира дълговите фин.инструменти МСС32.Облигационен заем е типичен фин.пасив,който олицетворява договорно споразумение на издателя на инструм. Да предостави парични средства или да размени инструмента.Договорът обикновено в САЩ се нарича Bond identure подготвя се от банката попечител и съдържа ном.стойност,лихвен %,падежен срок,клаузи за обезпечение на дълга,лихвени дати,методи за изплащане на лихвата и главницата.Договорът е писмен .У нас ролята на такъв договор изпълнява предложението за подписка и информационния меморандум-облигационерите се съгласяват с усл.на емисията и подписват договор,който макар макар и да няма формален вид като в Англосаксонските страни съдържа всички негови клаузи.Осн.емисионен вариант е с публична подписка-следва се реда на закона за публично предлагане на ценни книжа.Довереникът(банката)действа от свое име,но за сметка на облигационерите.Изготвя 6 мес. Доклади до комисията по фин.надзор.Баянката участва при пласиране на емисията в последствие.Много често управлява постъпленията по емисията,следи лихвените задълженияна емитента,който изплаща главницата на падежа и води регистър на облигационерите.