Лекции по Икономика

9. Ключови проблемни области при счетоводна трактовка на облигационния заем.

Записване на облигации-става в банката попечител в специален регистър,периодично: 4981/153 ;-За внасяне на сумите в специална набирателна сметка в банката-довереник. 5092/498-1 Ако след изтичане срока на подписката остане неоткрита част от записаните облигации с нейната стойност се съставя сторнировъчна статия 4981/153 Ако след организиране на няколко кръга на подписката не се достигне размера на облигационния заем,емисията може да се обяви за неуспешна.Набраните суми по набирателна с/ка се връщат на облигационерите,а дължимите лихви остават в тежест на емитента.Има 2 подхода за отчитането им:-приходно разходен-изплатените лихви са разход.;-използ.на разчетна с/ка-начислената лихва се отчита като разчет,който се отчита по различен начин.Емисионната стойност е потенц.пазарна цена(справедлива цена)Използва се концепцията за настоящата стойност-наст.ст-ст на бъдещи парични потоци от облигацията.Паричните потоци са лихва и главница. МСС39 изпълнява ефективен лихвен %-доход до падежа.Връзката на настоящата ст-ст на главницата и тази на лихвата.Както при акциите така и при облигациите осн.е въпроса как да се третират разликите м/у емисионната и ном.ст-ст.1)Една от трактовките поставя под общ знаменател емис. Разлики както при акции така и при облигации.Премиите/отстъпките се отчитат по с/ки 108;109 т.е. прилага се капиталов подход.В последствие се измести от приходно-разходен подход:108-769;109-669. Признават се като текущи~на ном.стойност на излезлите от употреба облигации от определен клас.2)Британската счет.теория и практика е типичен приходно разходен подход.Премията и отстъпките се отчитат като капиталови печалби/загуби-фин.приходи/разходи, които могат да се разсрочат до падежа и да се признават на определена база.3)Дълговите фин.институции се отчитат по амортизирана ст-ст-за счет.цели това е балансовата ст-ст.От първонач.ст-ст( емисионната ) се извади призната част от емисионната премия или се прибави призната част от отстъпката и се извадят погасителните вноски по главницата и разходи по обезценка на инструмента.ПЪРВИ ПОДХОД-към 153 се откриват три под сметки:153-1падежна ст-ст на дълга;153-2-премии;153-3-сконто(корективни см/ки към 151.1 ВТОРИ ПОДХОД-е изп.на две контрарни с/ки към 153-ном. Ст-ст на дълга-191премии(153-2);192 сконто(153-3).Амортиз.ст-ст се определя по следния начин1)КС 153…..*лв.;2)+КС191…..*лв;3)-ДС192….*лв.;АМОРТИЗИРАНА СТ-СТ НА ДЪЛГА-при емитиране на облигации с премия 509/153емис.ст-ст;ном.ст-ст;Има основно правило което се спазва:при емисия на капит.финан.инструменти за отчитане на емисионни разлики се прилага капиталов подход.При емисия на дългови инструменти)облигации) се използва приходно –разходния подход 191-гр.72;192-гр.62;Признаването на емисионни разлики като приходи може да стане по два начина:ДИРЕКТНО-в размер ~на ном.ст-ст на излезлите в падеж определен клас облигации през съотв.отчетен период. 191/723;623/192 ИНДИРЕКТНО-чрез корекция на признатия за счет.цели лихвен разход.Целта е изписването на премията периодично да намаля лих.разход.Изчисляването на амортизационните квоти,с които се намаля лих. Разход може да стане по два начина:ЛИНЕЕН МЕТОД-изп.се равни амортизационни квоти;ИЗПОЛЗВ.НА ЕФЕКТ.ЛИХВЕН%-всяка амортизационна разлика подлежаща на вписване се получава като –м/у действ.понесения от дружеството лихвен разход и счет.разход, изчислен през ном.стойност.Корекцията на лихвения разход става на самите лихвени дати паралелно с начисляване на лихвения разход.ЕМИСИЯ НА ОБЛИГАЦИЯ С ПРЕМИЯ-счет.записвания 509/153 и 191 на първа лихвена дата 621 и 191/495;на втора лихвена дата 621 и 191/495 и.т.н. до падежа;при отстъпка:509 и 192/1532 ;;623/192;123/621 и 623;Как да се третират лихвите м/у първата лихвена дата и емисионната дата.Нормалното погасяване на падежа е свързано със-начислява се последната лихва;-признава се последната амортизационна част;-изплащане на дълга.Може да се създаде специален фонд,който да гарантира изплащането на дълга.Средствата се блокират в с/ка на банка попечител.Авоарът по сметката +доходът от реинвестирането трябва да покрият дълга.Future value concept-концепция за бъдещата стойност на парите.
ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ОБЛИГАЦИИ И РЕФИНАНСИРАНЕ С НОВИ ФИН.ИНСТРУМЕНТИ-Дружеството престуктурира дълга си;Втори мотив е опасността от поглъщане-ако облигациите са конвертируеми в акции.ОТЧЕТНИ ОБЕКТИ СА:-разлика м/у цената на изкупуване и ном. Ст-ст на дълга;-непризнатата част от емисионната разлика;-отразяване на първоначалните разходи по емисията и разходите по изкупуване.КОНВЕРТИРАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ В АКЦИИ-Според въпроса дали да са дългов фин.инструмент или фин.актив.Според МСС са хибриден фин.инструмент,който се състои от:-фин.пасив-задължение за лихви;-фин.актив-може да бъде разменен с/у акции.ПРОЦЕДУРИ ПРИ ЗАТРУДНЕНО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНО ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГА:ИМА 4 процедури-реструктуриране на дълга