Лекции по Икономика

10. Основни модели за разпределение на печалбата на АД.

Трудно се дефинира единен подход за разпределение на чистата печалба за всички АД. В рамките на изричните разпоредби на търг. Законодателство всяко АД формира собствен подход към чистата печалба, който най-общо вкл изреляна като резераб на опред схема по която печалбата ще бъде разпределяна като резерви и фондове, дивиденти и възнагражденя на членоветена дружествените управителни фондове. АД може да направи избор м/у 2 осн. Подхода за разпед. На печалбата си:
1. от дивидентен фонд , формиран като остатъчна в-на след покриване на загуби от минали години от резерва и отчисленията за др. Резерви за сметка на печалбата;
2. формиране на дивидентен фонд преди отделяне на суми от печалбите за други резерви. Другите резерви ще бъдат предвидени само за тях остане неразпределена печалба . Този подход е по-подходящ и предпочитан.
При първия подход при разпределение на печалбата могат да се използват 3 варианта: а. Чистата печалба за разпределение да е база за отчисления на резервите. Див. Фонд за разпределение да е с остатъчна величина, но да е гарантиран ;
б. Див. Фонд за разпределение да е с остатъчна величина , но базата за отчисляване да е променлива
в. Еднакво третиране на всички отчисления от печалбата ( резерви, тантеми, дивиденти. Законовите и допълнителните резерви се отчитат на на- висока и еднаква база.
Независимо кой от вариантите за разпределение ще се избере , важното е величината на показателите – коефиц. На изплащане и коеф. На задържане на печалбата да са идентични.