Лекции по Икономика

11. Факторни компоненти на оптималния модел на дивидентната политика.

В основата на див. Политика трябва да стои предположението за разумен баланс- изплащане на нормални дивидентни ст-сти и реинвестиране на остатъчната печалба з да се развива д-вото.
Целите на див. Политика се свеждат до ясно определена краткосрочна див. Възвръщаемост и ясно определени желания на инвеститорите. Да се спазят желанията на всички акционери е невъзможно, затова трябва да се направи анализ на акционерния състав преди определяне на див. Политика. Решението за разпределение на чистата печалба като дивиденти или последващо реинвестиране може да се дължи на маржиналния подход за задържаната печалба.
Когато се определя див. Политика може д-вото да използва класическата концепция за обвързване на див. Политика с жизнения цикъл на д-вото , включващ 5 стадия на развитие, растеж, разширение, зрялост и упадък.
Независимо как ще се определи дивидентната политика тя трябва да се оповестява и да има твърдо определен коефицент дивиденти, чиста печалба за разпределение. Тя трябва да спазва 2 важни принципа- да поддържа ликвидността и текущата парична позиция. За да се избегне двойното дан. Облагане, див. От инвестиции в които печалбата е била вече обложена , получени от инвест. Суми се приспадат от облагаемата печалба.