Лекции по Икономика

Икономически анализ

Лекции по Икономически анализ
Съдържание:

Теоритико- методологически проблеми на икономическия анализ.
1. Мястото на икономическия анализ в управлението на бизнеса
2. Предмет и задача на икономическия анализ
3. Перспективен анализ
4. Методологически основи и частно - научния метод за икономически анализ
5. Методически апарат на икономическия анализ

Анализ на обема на производството в индустриалните предприятия.
1. Показатели за анализ и оценка на обема на произведената продукция
2. Анализ на динамиката на произведената продукция. Елиминиране влиянието на промените в структурата на производството и продажните цени на изделието
3. Факторен анализ на стойностния обем произведена продукция
4. Анализ на обема на производството по отделни стуктурни звена на предприятието
5. Анализ на брака в производството

Анализ на използване на човешките ресурси в индустриалните предприятия.
1. Обща оценка на състоянието и използването на човешките ресурси в промишлените предприятия.
2. Анализ на качествения състав на работната сила.
3. Анализ на оборота на работната сила
4. Анализ на използваното време в предприятието.
5. Анализ на ефективното използване на трудовите ресурси.

Анализ на използване на ДМА.
1. Същност, изчисляване на производствените мощности в предприятието.
2. Анализ на екстензивното използване на ДМА (използване по време).
3. Анализ на интензивното използване на ДМА (използване по мощност).
5. Анализ на интегралното използване на ДМА.
5. Оперативен анализ на използване на техниката.

Анализ на паричните разходи на предприятието
1. Анализ на състава, динамиката и структурата на паричните разходи;
2. Анализ на равнището на разходите на 100 лева произведена продукция;
3. Анализ на средната себестойност на единица продукция;
4. Анализ на преките материални и преките трудови разходи.

Анализ на паричните приходи
1. Анализ на динамиката съставя и структурата на паричните приходи.