Лекции по Икономика

Банкови сделки

Лекции по Банкови сделки
Съдържание:

Въведение в банковите сделки
Правна и нормативна регламентация на банковите сделки. Възможности за систематизиране на банковите сделки.

Бизнес-полето „Дребно банкиране”
Клиентски сегмент и продуктов асортимент на дребното банкиране. Проекти за бъдещето на дребното банкиране. Поглед към дребното банкиране в някои от развитите страни – Великобритания, континентална Европа и САЩ.

Банкови продукти за индивидуални клиенти
Традиционни и иновативни спестовни продукти. Разплащателни и картови услуги. Потребителско и жилищно-ипотечно кредитиране.

Частно банкиране
Дефиниране, клиентски сегменти и продуктов асортимент. Респектът към частните банкери. Диференциране на частните банки от конкурентите.

Измерения на финансовото планиране
Цели и приоритетни сфери на финансовото планиране. Доверително управление, фондации и дарения. Данъчно планиране. Планиране на процесите по наследяване на капитала.

Специални услуги за богати фамилии и клиенти
Фамилно консултантско обслужване – бизнеспрофил и предимства. Банкиране в изкуството и други услуги за богати клиенти.

Основи на корпоративното кредитиране
Принципи и организация на корпоративното кредитиране. Кредитна политика, кредитни стандарти и инструкции. Ценообразуване на корпоративните заеми. Калкулиране на минимален лихвен процент. Определяне на изискваната норма на възвръщаемост.

Банкови заеми за малки и средни предприятия
Банкови заеми за дребния бизнес – видове и специфика. Информационни аспекти на кредитния анализ. Интерпретация на финансовите показатели – гледната точка на кредитора. Кратък обзор на показателите за анализ и оценка на кредитоспособността.

Депозитни сделки на банките
Източници на депозитни ресурси. Конкурентност и иновативност на депозитните услуги в целевите клиентски сегменти. Маркетингови стратегии при предлагането на депозитни продукти и услуги. Цена на финансиране с депозитни ресурси.

Кеш-мениджмънт
Комплексен характер и информационна наситеност. Кеш-мениджмънт за международни корпоративни клиенти и за финансови институции.

Въведение в структурираното финансиране
Генезис на структурираното финансиране. Многообразието на структурираните продукти. Бизнессегментът “Integrated Corporate Finance”. Финансиране на придобивания, експанзии и проектно финансиране.

Синдикирано и външнотърговско финансиране
Синдикирани заеми: еволюция, йерархията в банковия синдикат, видове мандатни контракти и ценообразуване. Форми за финансиране на външнотърговските сделки: акредитив, банков акцепт, документарно инкасо, банкова гаранция.

Структурирани продукти за частни клиенти и институции
Основни продуктови групи. Продукти с капиталова защита и с опция за оптимизиране на дохода. Performance- и Leverage-продукти. Някои открити въпроси пред теорията и практиката.

Инвестиционно банкиране
Ключови параметри на първоначалната публична оферта. Ценообразуване, риск и възнаграждение на посредника. Финансиране с венчърен капитал. Секюритизация и глобално управление на активите(GAM). Сливания и поглъщания. Брокерски сделки.

Глобално попечителство (Global Custody)
Бизнесархитектура на глобалното попечителство. Клиентска база и продуктов асортимент. Предимства на глобалното попечителство. Изборът на глобален попечител. Заемането на ценни книжа като Custody–продукт.

Сделки на паричния пазар и суапови сделки
Банките като кредитори и заематели на паричните пазари – възможности, стратегии и рискове. Банките като посредници и търговци в суаповите сделки. Суап с цел хеджиране. Управление на суапов портфейл.

Сделки с ценни метали
Специфика на покупко-продажбите и депозитите в ценни метали. Физически пазар за търговия с ценни метали. Пазарът на фючърси. Запаси на банката в ценни метали. Отговорно съхранение и кредити в ценни метали.