Лекции по Икономика

Корпоративни финанси

Съдържание:

Въведение - Същност и обхват на корпоративните финанси. Съдържание на корпоративния финансов мениджмънт.

Тема 1. Въведение в корпоративните финанси.
1.1. Същност и обхват на корпоративните финанси. Роля на финансовия мениджмънт.
1.2. Правно-организационна среда за развитието на бизнеса. Видове търговски дружества. Специфични особености и изисквания към публичните акционерни дружества.

Тема 2 - Стойност на парите във времето
2.1. Фактори, определящи стойността на парите във времето
2.2. Бъдеща стойност /FV/
2.3. Настояща стойност /PV/

Тема 3 - Връзка между риск и доходност /възвръщаемост/
3.1. Доходност и възвръщаемост от инвестирането на капитала
3.2. Риск и доходност /възвръщаемост/. Минимална граница на доходността /възвръщаемостта/
3.3. Компоненти на инвестиционния риск. Риск на инвестиционен портфейл
3.4. Бета – коефициенти. Измерване на бета-кефициентите. Връзка между системния риск и очакваната норма на възвръщаемост /доходност/ на капитала

Тема 4 - Управление на капитала, вложен в дълготрайни активи
4.1. Настояща стойност и цена на дълготрайните активи
4.2. Изхабяване и амортизация. Видове амортизация. Връзка между амортизация и печалба. Управление на печалбата чрез разходите за амортизации
4.3. Степен на възстановяване на капитала в парична форма чрез амортизациите. Изчисляване на икономията на данък върху печалбата по години и настоящата стойност на финансовия ефект

Тема 5 - Инвестиции във финансови активи
5.1. Същност и видове инвестиции
5.2. Цена на облигация
5.2.1. Настояща стойност и цена на сконтова облигация
5.2.2. Настояща стойност и цена на купонна облигация
5.3. Цена на анюитет
5.4. Цена на перпетуитет
5.5. Цена на акция
5.5.1. Цена на привилегирована акция
5.5.2. Цена на обикновена акция

Тема 6 - Инвестиции в реални активи
6.1. Инвестиционни парични потоци
6.2. Оперативни и крайни /терминални/ парични потоци
6.3. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти
6.4. Инфлацията и доходността /възвръщаемостта/ от инвестициите. Отчитане на инфлацията при определянето на паричните потоци и нормата на дисконтиране.

Тема 7 - Анализ и оценка на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи
7.1. Инвестиционен риск при инвестициите в реални активи
7.2. Метод на анализа на чувствителността
7.3. Метод на критичната точка
7.4. Метод на анализа на сценариите
7.5. Симулационен метод
7.6. Метод на дървото на решенията
7.7. Метод на безрисковите еквиваленти
7.8. Метод на включване на рискова премия в нормата на дисконтиране

Тема 8 – Дългосрочно финансиране на търговските дружества.
8.1. Видове източници за дългосрочно финансиране
8.2. Емисията на акции като източник за дългосрочно финансиране
8.3. Нетната печалба на търговското дружество като източник за дългосрочно финансиране
8.4. Дългосрочният банков кредит като източник за дългосрочно финансиране
8.5. Облигационният кредит като източник за дългосрочно финансиране
8.6. Финансовият лизинг като източник за дългосрочно финансиране
8.7. Финансиране с конвертируеми облигации
8.8. Гаранции
8.9. Среднопретеглена цена на капитала на търговското дружество

Тема 9 – Капиталова и финансова структура.
9.1. Същност на финансовата и капиталовата структура.
9.2. Финансов ливъридж и финансов риск. Бизнес риск и оперативен ливъридж.
9.3. Избор на финансиращ вариант с отчитане на връзката между показателя "брутна печалба плюс лихви"/БПЛ/ и показателя "нетен доход на една акция" /НДА/.
9.4. Дискусията относно влиянието на капиталовата структура върху СПЦК и върху пазарната стойност на предприятието.
9.5. Оптимизация на капиталовата структура.

Тема 10 - Управление на оборотния капитал
10.1. Същност и обръщаемост на оборотния капитал.
10.2. Управление на материалните запаси.
10.3. Управление на вземанията и на паричните наличности.
10.4. Източници за краткосрочно финансиране.


Тема 11 - Печалба на търговското дружество - формиране и разпределение. Дивиденти и дивидентна политика.
11.1. Същност на печалбата на търговското дружество
11.2. Същност и значение на дивидентната политика.
11.3. Начини на изплащане на дивиденти и тяхното влияние върху баланса на компанията.
11.4. Връзка между дивидентната политика и цената на акциите.

Тема 12 - Оценка на финансовото състояние на търговското дружество
12.1. Показатели за рентабилност
12.2. Показатели за ефективност /обръщаемост на активите/
12.3. Показатели за финансов риск
12.4. Показатели за ликвидност
12.5. Показатели за пазарно представяне

Тема 13 – Сливания и изкупуване на фирми
13.1. Същност и причини за сливанията. Разходи и печалби, свързани със сливанията и изкупуването.
13.2. Механизъм на сливанията и проблеми на интегрирането на слетите фирми.