Лекции по Икономика

3. Перспективен анализ

Възможният или преспективният анализ е ориентиран към определяне на очаквани резултати от дейността на предприятията предизвикани от предстоящо пълно или частично технико-технологическо преоборудване чрез внедряване на нови постижения на техническия прогрес или предстоящи промени в средата и условията на предприятието. Следователно неговата задача се свежда до анализиране на варианти и даване на вероятностна характеристика на бъдещите резултати. Конкретните задачи, които има да решава този анализ са свързани преди всичко с изучаване на средата за преодоляване на конкурентите и утвърждаване на пазара.
Следващото основно направление след фирмения анализ е Външния Анализ.
Външен Икономически Анализ –
Наименованието на този анализ показва че той се извършва от външни органи и то най-често при използване на публикуваната от предприятието информация в различните медии. Този анализ обслужва преди всичко органите на финансово-данъчния , финансово-ревизионния контрол , банките кредитори , доставчици , клиенти , кандидати за съсобственици и други.
Конкретните задачи на този анализ се определят от конкретните потребители на аналитичната информация (по-горе написаните).
Изпълнението на общите и специфичните задачи на икономическия анализ е възможно ако той отговаря на определени условия:
1. анализа да има системен характер – това означава, че дейността на съответното предприятие трябва да се извършва редовно по предварително разработен план като се съчетават периодичните проучвания на отделните показатели с текущо изучаване на условията при които те се формират.
2. икономическия анализ трябва да има комплексен характер – това означава, че изучаване на явленията и процесите всички фактори (икономически, технически, организационни и др.) трябва да бъдат изследвани в тяхната взаимна връзка и обусловен. Това изискване е особено важно в съвременните условия на бърз технически прогрес , когато е необходимо да се дава икономическа обосновка за всяко едно мероприятие насочено към внедряване на научно-технически постижения усъвършенстващи организацията на труда , производството и управлението.
3. икономическия анализ трябва да бъде обективен – обективността на анализа се постига чрез внимателният подбор на входящата информация , методологическия подход , при нейната обработка и реалността на оценките. Изводите от аналитичните проучвания трябва да разкриват действителните постижения и слабости , да бъдат безпристрастни , и да създават условия за критичност и самокритичност.
4. икономическия анализ трябва да има оперативен характер – оперативността на анализа обаче, не трябва да смесва с източника на информация. Оперативен трябва да бъде и анализа, който се извършва въз основа на данните от счетоводната и статистическа отчетност. Самата оперативност се изразява в навременното извършване на анализа и своевременно използване на резултатите от същия в управлението на стопанския обект. Това дава възможност още в процеса на протичане на стопанските явления да се разкриват отклоненията от набелязаните цели или постигнатите резултати, обуславящите ги причини и на тази база се приемат съответните управленски решения.