Лекции по Икономика

4. Методологически основи и частно - научния метод за икономически анализ

Икономическия анализ изучава явления и процеси чието развитие е подчинено на основите на диалектиката. Методологическа основа на всички природни и обществени науки се явява така наречената Хегелова диалектика – според която всяко нещо ново е повторение на нещо старо, но на по-високо ниво. Поради това , че анализа изучава явления и процеси , които имат материален характер той приема тези закони като своя основна методологическа база. Явленията и процесите които протичат в предприятията и фирмите и в своето единство представляват стопанската им дейност са съвкупността от обекти на анализа. Самото развитие се осъществява посредством действието между основните елементи на производството и на отделните страни за съответното предприятие. Тези явления и процеси, които анализа изучава се изследват не изолирано едно от друго, а в тяхната връзка и обусловеност.
Освен това анализа изучава икономическите явления и процеси не в застой, а в тяхното развитие и изменение.
При изучаване на икономическите явления и процеси анализа търси източника на стопанското развитие в единството в борбата на противоположност.
Така например изпълнението на плана или динамиката на стопанското развитие изразени посредством, който и да е показател се изучават като комплексен резултат от разнопосочното действие на широко многообразие от фактори. Посредством разкриването на тяхното влияние анализът установява наличните резерви не използваните възможности с оглед подобряване на реализираните крайни финансови резултати от дейността.
Анализа разглежда начина на развитието на икономическите явления и процеси като един непрекъснат процес на количествени изменения преминаващи в нови качествени промени. В съответствие на този закон анализа дели факторите на количествени и качествени като при измерване на тяхното влияние най-напред се изследва влиянието на количествените , а влиянието на качествените фактори се установява върху фактическата основа създадена от количествените факторни показатели. Въз основа на тази обща методологическа база анализът е изградил и свой частно-научен метод, който се използва като подход при изучаване на икономическите явления и процеси.
Определение за частно-научен метод на анализа – той може да се дефинира като системно разкриване и комплексно изучаване измерване и обобщаване на влиянието на отделните фактори върху изпълнението на набелязаните цели и динамиката на стопанското развитие осъществявано посредством специална обработка на данни от бизнес плана, отчета, стопанската отчетност, нейните 3 разновидности (счетоводна, оперативна и статистическа) и други източници на информация.
Самото определение за частно-научния метод на анализа (ЧНМ) всъщност разкрива само най-характерните черти на метода на икономическия анализ, които го отличават от частно-научния метод на останалите клонове на икономическите знания.
Тези характерни черти (особености) са пет:

- 1-ва особеност- системен подход и комплексен характер на аналитичните изследвания;
- 2-ра особеност- приемане за критерий преоценка на постигнатите резултати, както и на на предварително набелязаните цели конкретизирани в стратегическите и календарните планове на предприятието така и на реалното изпълнение през предшестващите отчетни периоди;
- 3-та особеност- разкриване влиянието на факторите, които обуславят постигнатите резултати и измерване насоката и силата на тяхното влияние;
- 4-та особеност- обобщаване на резултатите за влиянието на факторните показатели;
- 5-та особеност- използване на стопанската отчетност като основен източник на информация.

- 1-ва особеност- системен подход и комплексен характер на аналитичните изследвания- тази характерна черта е съществена черта на метода на икономическия анализ. От съществуващите клонове на икономическата наука, единствено икономическия анализ осигурява комплексна оценка за финансово икономическите, техническите, технологическите, организационните и дори социалните фактори върху резултатите от стопанската дейност изразени посредством различните показатели за икономическата ефективност. Системния подход в анализа има различни проявления, например- многообразните по характер фактори се изследват не еднократно, а чрез допълване на периодичните проучвания с оперативни.
Работата на предприятието първоначално се оценява по общите резултати, които след това се детайлират по време и място на изпълнение, всяко нейно звено се разглежда като система от по високо равнище. В различните свои направления системният и комплексния характер на изследването са насочени към осигуряване на пълнота и задълбоченост при оценката на ефективността на ангажирания от предприятието капитал в различните му форми. Когато се анализира дейността на дадено предприятие в една или друга насока за определен период е необходимо да се изхожда от една установена фаза, да се използва предварително определен критерий по отношение на който да се дава оценка на постигнатите резултати. Тези критерии при анализа съвпадат, 1-вия критерий- набелязаните цели, конкретизиране в плановите показатели на предприятието, 2-ри практически получените резултати от предходния период. Чрез използване на първия критерий се дава оценка за изпълнението на плановите показатели, а чрез използване на втория критерий се дава оценка за динамиката на развитие на съответните показатели.

- 3-та особеност- разкриване влиянието на факторите, които обуславят постигнатите резултати и измерване насоката и силата на тяхното влияние- най- често дейността на предприятието е изразена с конкретни показатели, чрез конкретен резултат от действието на различни фактори. Зад всеки отделен фактор се крият различни причини, които също така могат да бъдат разглеждани като самостоятелни фактори с по- силно или по- слабо влияние от други. Разкриването на отделните фактори, изучаването и измерването на тяхното влияние изисква задълбочено познаване на техния характер. Различните фактори в анализа се картотекират по различни признаци, ето защо необходимо е при анализа всички фактори да се разграничат според отношението им към реализирания резултат. Тези фактори влиаят пряко и непосредствено върху анализираните стопански резултати, а другите се отразяват върху него посредством факторите от първата група. На тази основа факторите обуславящи резултатите от дейността на предприятието се разграничават на основни, това са тези които влият непосредствено върху анализирания резултат и не основни- влияещи посредством основните фактори.

-4-та особеност- обобщаване на резултатите за влиянието на факторните показатели- това обобщаване, съобразно целите на аналитичните проучвания може да бъде различно, например обобщава се влиянието на отрицателно действащите и на положително действащите фактори или пък обобщаване на резултатите за влиянието на така наречените външни обективни фактори (независещи от работата на предприятието) и вътрешни субективни фактори зависещи от работата на предприятието или пък обобщаване на резултатите за влиянието на така наречените екстензивни и така наречените интензивни фактори.

- 5-та особеност- използване на стопанската отчетност като основен източник на информация за извършване на анализа- като се има предвид достоверността на тази информация това е предпоставка за достоверността и на извършените аналитични проучвания.