Лекции по Икономика

5. Методически апарат на икономическия анализ

-показатели на анализа-стопанската дейност на всяко предприятие се оценява и анализира чрез система от икономически показатели, такива са например всички обемни показатели, показатели показващи осигуреността на предприятието със ресурси (трудови, дълготрайни, материални ресурси), показатели за тяхното използване( на ресурсите), показатели характеризиращи разходите и издръжката на предприятието, показатели характеризиращи паричните потоци, показатели характеризиращи финансовите резултати, показатели характеризиращи финансовото състояние на предприятието.
На практика това са показатели, чрез които може да се метрифицира дейността на всяко предприятие и изобщо икономическия потенциал на същите. Под система от показатели в анализа се разбира подреденото множество от показатели, във което множество всеки един от тях осигурява качествена характеристика на определени страни от стопанската дейност и които са взаимосвързани с други показатели без да ги дублира.
Изучаването на анализа и аналитичната интерпретация на системата от показатели предполага предварителната им класификация и групиране по определени признаци: на 1-во място в зависимост на използваните измерители, на 2-ро място според съдържанието на показатели, на 3-то място степен на обобщеност на показателите, на 4-то място начин на формиране на показателите, на 5-то място според изследване на причинно следствената връзка и др.
В зависимост от вида на използваните измерители аналитичните показатели могат да се групират в три групи-
1-ва група- стойностни показатели (натуралните показатели остойностени с продажните цени или се себестойността на продукцията) тази група показатели са най- често използваните показатели, те са така наречените универсални показатели;
2-ра група- натурални показатели- те изразяват величината на изучаваните явления и процеси във физически мерни единици(метри, литри и т.н.), това са т. наречените условни натурални показатели, те са по малко използвани, но на практика елиминират един твърде съществен показател на натуралните показатели, които са най точните но имат ограничено приложение тъй като със тях не могат да се дават обобщаваща оценка за изпълнението на всички натури. Чрез условно натуралните показатели натуралната продукция се преизчислява във един условен вид, обикновено това е най- типичния вид продукция, този който показва производствения облик на предприятието;
3-та група- показатели изразени чрез трудовия измерител- в този случай показателите се показват в нормено време, най- често във норма часове.
Според характеристиката измерваните явления и процеси могат да бъдат количествени и качествени показатели, количествените показатели са натуралните показатели те изразяват обема на даден ресурс (брой), втората група качествени показатели характеризират степента на използване на количествените показатели(показатели за рентабилността, равнището на себестойност и др.).

При тези критерии в зависимост от степента на синтезиране, т.е. обобщаване на изучаваните явления и процеси, показателите се делят на
1-ва група обобщаващи показатели(синтезиращи показатели),примерно средна изработка на един зает, средна изработка на един работник, средна изработка на една машина ;
2-ра група частни показатели- изучават отделни страни на изучаваните явления и процеси, например разход на труд за един вид продукти, разход за материали за един вид продукти и т.н;
3-та група спомагателни показатели- използват се за да се направи пълна характеристика на изучавания обект, например трудоразход или материалоемкост по отделни операции;
4-та група- според начина на тяхното изчисляване показателите могат да бъдат:
- прави показатели-те се изчисляват като отношение на размера на полезното използване на ресурсите към общата им величина, например показателя равнище на производителност на труда, представлява отношение
между обема на продукцията и съответния трудоразход (др. показатели материалоемкост, материолотдаване и др.) ;
-обратни показатели- наименованието показва като отношение между ресурсите от една страна и получения резултат, например показателя трудоемкост на продукцията, (трудоразход към обема на продукцията)
Според ролята която изпълняват показателите в процеса на изучаване на резултатите могат да бъдат- показатели за оперативен анализ- използват се за нуждите на оперативното управление;-показатели за стратегически анализ- използват се при стратегическото управление(анализ на силните и слаби страни на предприятието, логически анализ, анализ на жизнения цикъл)

От гледна точка на изучаването, метрефицирането и прогнозирането на факторите те се делят на два основни вида:
-1 резултативни показатели (определяеми)-това са показателите които са обект на икономическия анализ, например обем на производството, равнище на себестойността, размер на реализираните приходите, реализиран краен финансов резултат и др.
- 2 факторни показатели- това са показателите които на практика определят резултативните показатели. За нуждите на факторния анализ трябва да се направи характеристика и класификация и на факторните показатели, с това изучаване, тази характеристика е необходима според следните причини:
- 1-ва причина- свързана с обстоятелството, че върху величината и динамиката на всеки резултативен показател оказва въздействие множество факторни показатели с вътрешен и външен характер чийто влияние трябва да бъде изследвано метрефицирано и обективно изследвано и интерпретирано;
- 2-ра причина- е свързана с особеното място, което заемат факторните показатели в общата система от аналитични показатели. Трябва да се има в предвид че системата от аналитични показатели се различава от системата на показателите на бизнес планирането и на стопанската отчетност по това, че численият състав на факторните показатели е значително по- голям. Тези факторни показатели не произтичат непосредствено от планираните и отчетните показатели, а се установяват допълнително в етапа на така наречената пред аналитична обработка на информацията.
Под фактор в икономическия анализ се има предвид:
- активно действащи сили водещи до положителни или отрицателни изменения на изучаваните резултативни показатели;
- под фактор се разбира необходимите условия за протичане на стопанските явления и процеси;
- под фактори се разбира самостоятелни страни и елементи в системата на причинно следствените връзки на изучаваното резултативно явление.
Изучаването на факторните показатели предполага тяхното систематизиране и класификация по групи в зависимост от определени признаци:
1-ви- по начина на разпространение факторните показатели могат да бъдат- общи и частни;
2-ри- според степента на изследване на резултатите могат да бъдат- главни и второстепенни;
3-ти- според центровете на отговорност – вътрешни(субективни) и външни(обективни) фактори;
4-ти- според характер на въздействие показателите могат да бъдат- екстензивни и интензивни. Екстензивните фактори са тези, които водят до изменение на резултативния показател ако те самите нарастват или намаляват. Интензивните факторни показатели, са тези които водят до нарастване на резултативните показатели без да се извършват допълнителни инвестиции.
Наред с общата схема от съществено значение за технологията на факторния анализ при метрифициране на влиянието на факторните показатели, е от значение на класифицирането им в три основни групи- количествени, качествени и структурни
Сруктурните факторни показатели се изразяват в процент, като час от цяло.Дават представа за съотношението между съвкупности формиращи определени количествени факторни показатели.Това деление на факторните показатели е от значение за определяне последователността на изследване на същите върху изменението на резултативните показатели. При всички способи, които се използват за факторен анализ първото определя влиянието на количествените факторни показатели а след това влиянието на качествените факторни показатели. Това произтича от дериктическия закон за преминаването на количествените натрупвания в качествени промени. Влиянието на структурните показатели пък се изследват непосредствено след определяне на влиянието на количествените факторни показатели, и вече последователността става следната:
-първо- влияние на количествените факторни показатели, второ- влияние на структурните показатели и трето- влияние на качествените показатели.

А) Факторни системи. Връзката между факторните показатели се изразява чрез съвместно изменение на две или повече явления които се свързват чрез причинно следствена връзка. Качествените характеристики на взаимно свързаните явления се изразява чрез определени признаци или показатели. Съвкупността от фактори и различни показатели свързани в една причинно следствена връзка се нарича факторна система. В теорията на анализа съществуват два типа факторни системи- стохастични факторни системи и функционални системи. Факторната система се нарича стохастична, когато зависимостите между факторните показатели и резултативните показатели се изразяват като вероятностна система. За всяко значение на факторния показател съществуват множествени значения на резултативния показател, т. е. на лице е определено статистическо разпределение. При изучаване на тези факторни системи съществено значение има използването на така наречения структурно- логическия анализ на връзките между аналитичните показатели. Технологичните модели за детерминиран факторен анализ, тоест функционалните системи се прилагат при изучаване на факторни системи във които съществува ясна изразена и точно определена причинно следствена функционална зависимост между резултативните и факторните показатели. Факторната система има функционален, тоест детерминиран характер когато за всяко значение на факторния показател съответства напълно определено и не случайно значение на резултативния показател. В теорията на анализа са известни следните типове технологични модели за детерминиран факторен анализ: адетивни, мултипликативни,кратни факторни системи и комбинирани факторни системи.
Адетивни модели се прилагат в случаите когато причинно следствената връзка между резултативния и факторните показатели има характер на алгебричен сбор, разлика или комбинация от двете действия. Този тип модели имат следната математическа характеристика:

Y= a+b-c
y –резултативен показател
a,b,c- факторни показатели
Мултипликативните факторни системи- те се използват при анализа на факторни системи, при които съществува право пропорционална зависимост между факторите, т.е. резултативния показател представлява произведение от няколко факторни показатели:

Y= a*b*c

Мултипликативните факторни системи могат да включват два или повече фактори, когато този тип модел съдържа повече от два фактора се наричат многофакторни мултипликативни модели. Такива модели се съставят най- често чрез детайлизация на някои комплексни фактори, например:

ОП = Брой на работниците * Средната изработка на един работник
ОП - обем на произведената продукция (резултативен показател)
Ако искаме да покажем този модел чрез четири -факторна система, тогава:
- средната изработка можем да я представим чрез израза:
Средната изработка = Чд * Чч * Чпт
При четири факторната система заместваме средната изработка с нейното равенство и ще получим:
ОП= Бр.р * Чд * Чч * Чпт
Бр.р- брой работници
Чд - човеко дни
Чч - човеко часове
Чпт - часове производителност на труда

Кратни модели- тези модели се прилагат при изучаване на детерминирани системи, при които резултативния показател се изчислява като отношение между обуславящите го факторни показатели. Такъв модел се използва при анализа на себестойността, екстензивното и интензивното натоварване на оборудването, скоростта на оборота на капитала, рентабилността и др. Пример:
R = Печ / Прихода * 100
R - рентабилност
Комбинирани, смесени модели за детерминиран факторен анализ- тези модели съчетават първите три типа функционални зависимости във различни комбинации, пример за анализ на печалбата:
Печ = Σ К * Ст * Ц - Се
100 Ц
К- количество на продадените изделия
Ст - структура на продажбите
Ц - продажна цена на единица изделие
Се - себестойността на единица продукция

Б) Технически способи ( приоми на икономическия анализ)
Реализацията на частно научния метод на икономическия анализ се осъществява с различни видове способи или приоми на анализа. Най– голямо приложение в анализа, намират следните:
- способ за сравнение- един от основните технически способи на икономическия анализ. Намира широко приложение не само в анализа, но и в останалите клонове на човешкото познание. В анализа този способ се използва в различни насоки, например- сравняване на базисни показатели, показатели от предходни отчетни периоди или пък с очаквани показатели, с нормативни показатели, с показатели еталони и т.н. Извършват се сравнения между параметрите за едно предприятие както и между различни стопански обекти при така наречените между фирмени сравнения. Важно методическо изискване за да се приложи този способ е да се определи надеждна степен на съпостави мост между сравняваните величини което ще гарантира достоверност и обективност на изводите и оценките от изследването.
- детайлизация на постигнатите резултати по време и място на изпълнение- този способ е свързан с дезагрeгацията на показателите на съставните им фактори. Използва се за анализ на влиянието на фактори от второ и трето ниво. Често пъти зад постигнатите положителните резултати от дейността на бизнес организациите се крият някои неблагополучия за отделни отрязъци от време в рамките на изследвания период или в отделни структурни звена на предприятията. Поради тази причина обобщаващите резултати чрез този способ се детайлират по време и място на тяхното възникване.
- способ на групировката- чрез групировката необходимата за анализа информация се групира по съществени признаци и съобразно определени критерии, единиците от съвкупността се разпределят по групи, по близки определения при предварителната подготовка на данни. Тази групировка дава възможност икономическите явления и процеси да се изучават в тяхната взаимна връзка и обусловеността, да се изследва влиянието на определящите ги фактори и да се разкриват тенденциите и закономерностите характерни за развитието на изучаваните явления и процеси,
- способ на средните величини и разкриване на тяхното съдържание- известно е че средните величини представляват обобщаваща характеристика на голям брой индивидуални значения по вариращ признак, те много често се използват в икономическите изследвания и се прилагат поради многообразието на изследваните признаци. Анализа използва почти всички средни величини, които са обект на изучаване от икономическата статистика.
- способ на коригиране- този способ се използва, когато през анализирания период са настъпили съществени изменения в условията, при които са били определени целите, задачите и приоритетите в стопанското развитие. Коригират се изследвания фактор до равнището на изменение на условията които са въздействали върху него. Използва се при анализа на редица обемни показатели и качествени такива, които са под влияние на промените в цените като резултат от инфлационните процеси, промените в режима на работа и т.н.
-индексите- те са относителни показатели отразяващи отношението на дадено явление или процес към равнището на аналогично проявление на явления или процес и равнища и маса. Индекси се установяват на обемни показатели, на динамични показатели, агрегатни, осреднени, индивидуални и множествени показатели и т.н.

В) способи за извършване на количествен факторен анализ при детерминирани факторни системи и модели. В икономическия анализ при извършване на количественото изследване на влиянието на различни факторни показатели върху изменението на определени резултативни показатели се използват няколко способа за факторен анализ:
- способ на елиминиране (способ на верижното заместване)- този способ може да се прилага в икономическия анализ при всички детерминирани факторни модели, той се базира на последователното заместване на изследваните факторни показатели на планове със тактически размер на същите и изчисляване на основни резултативни величини. Процедурите при използване на този способ са следните:
– 1-ва процедура изграждане на технологичния модел, т.е. на факторната система. При този етап резултативния показател който е обект на анализ на изследване се поставя в зависимост от факторните показатели.
Y Y – резултативен показател
A A,B,C,D – факторни показатели
B
C
D
Y = a*b*c*d
- 2- ра процедура да се изчислят базисната, фактическата и така наречените основни резултативни величини.
Ако изчисляваме плановата резултативна величина то : Y0 = a0 * b0 * c0 * d0
Съответно за фактически показател ще имаме: Y1 = a1 * b1 * c1 * d1
След това на този етап трябва да се изчислят условните резултативни величини, броя на условните резултативни величини които трябва да се изчислят (n-1), n – броя на факторите.
Първата условна резултативна величина – Y′ = a1 * b0 * c0 * d0
Втората условност- Y″ = a1 * b1* c0 * d0
Третата условност- Y″′ = a1 * b1 * c1 * d0
-3-та процедура- изчисляване влиянието на основните фактори- това изчисляване се базира на установените в точка първа и точка втора стойности за резултативния показател, влиянието на всеки фактор се изчислява като разлика между две резултативни величини и в зависимост от неговата полезност.
1) ±∆Y (a) = (a1 * b0 * c0 * d0) - (a0 * b0 * c0 * d0)
първа условна величина планова резултативна величина
2) ±∆Y (b) = Y″ - Y′ = (a1 * b1* c0 * d0) – (a1 * b0 * c0 * d0)
3) ±∆Y (c) = Y″′ - Y″ = (a1 * b1 * c1 * d0) – (a1 * b1* c0 * d0)
4) ±∆Y (d) = Y1 - Y″′ = (a1 * b1 * c1 * d1 - a1 * b1 * c1 * d0)
Влиянието на който и да е фактор по способа на верижното елиминиране се разкрива като разлика между две резултативни величини на анализирания показател. В първата резултативна величина – лявата, фактора който се изследва се записва по отчетни данни, а във втората резултативна величина – дясната се записва по планови данни. Всички фактори които предшестват изследвания фактор, двете резултативни величини се записват по отчетни данни, а всички последващи фактори във двете резултативни величини се записват по планови данни.