Лекции по Икономика

14. Методи за съхраняване, основаващи се на принципа абиоза

Абиоза озна­чава липса на живот. С помощта на различни външни въздействия напълно се унищожават микроорганизмите, вследствие на което се получа­ват стерилни (свободни от микроорганизми) продукти. На принципите на абиозата се основават следните ме­тоди за консервиране на хранителните продукти:
Пастъоризаиия
Под пастьоризация се разбира консервиране на продуктите чрез загряването им до температура под 100°С. Загиват всички вегетативни форми на микроорганизмите. Пастьоризацията дава особено добър резултат при консервирането на продукти с относително висока киселинност (плодови сокове, вино, пиво). Продъл­жителността на пастьоризацията, както и конкретната температура на загряването са в зависимост от вида и свойс­твата на продуктите. Използват се 4 режима на пастьоризация:
- ниска пастьоризация - нагряването е до температура 60°С и трае до 60 мин. Използва се най-често във винопроизводството, както и при стоки, при които загряването до по-висока температура не е възможно, поради различни причини. Това е основният метод на стабилизация на пивото.
- средна пастьоризация - нагряването е до температура 73-75°С и трае до 10 мин. Използва се за консервиране на плодови сокове (по-високата температура е нежелателна, тъй като соковете може да придобият вкуса на варени).
- висока пастьоризация - нагряването е до температура 95°С и трае до 1 мин, след което продуктът трябва да се охлади. Това есновен метод при млякото.
- мигновенна (непрекъсната) пастьоризация - нагряването е до температура 100°С и трае няколко секунди, след което продуктът се охлажда. Това е сравнително нов метод, който се използва за пастьоризация на мляко и пловоди сокове.
Трябва да се има предвид, че в някои случаи пастьоризацията не е много на-дежден метод за консервиране, защото при нея загиват веге­тативните форми на микроорганизмите, но спорите оста-ват живи и не се постига пълна абиоза. Впоследствие спори­те може да се развият и да причинят разваляне на продукти­те.
Термостерилизация
Тя е метод за консервиране на про­дуктите чрез загряването им до температура над 100 °с. Пос­тига се пълна абиоза, т.е. практически напълно се унищожават както вегетативните, така и споровите форми на микроорганизмите. Термостерилизацията и съхраняването на стерилизираните по този начин хранителни продукти проти­чат в херметично затворени опаковки. При липса на херме­тичност няма ефект от стерилизацията поради възможността от повторно заразяване на продукта.
Засега термостерилизацията е най-добрият и най-разпрос­траненият начин за консервиране и дългосрочно съхраняване на малотрайни хранителни продукти. Тя се използва широко за консервиране на месо, риба, плодове, зеленчуци. Полу­чените в резултат на термостерилизация продукти носят общото наименование стерилизирани консерви. В повечето случаи това са продукти, готови за непосредствена употре­ба, тъй като при загряването те не само се стерилизират, но и се сваряват.
Температурата и продължителността на загряване­то при термостерилизацията се подбират конкре тно в зависимост от вида на продуктите и от обема на опаковките. Като правило трябва да се спазва т.нар. обща формула на стерилизацията:

А – В – С , където:
Т

Т – температура на стерилизация (Тя е различна при различните косерви. Варира от 102-103°С до около 120°С)
А – времето, през което се достига температурата на стерилизацията в центъра на опаковката, в минути.
В – времето на поддържането на температурата на стерилизация в центъра на опаковката, в минути (варира 5-120).
С - времето, през което трябва да стане охлаждането на косервите (охлаждат се до 40°С)
Химична стерилизация
Тя е метод за консервиране и продължително запазване на хранителните продукти с помощта на различни антисептично действащи химични вещества. Прибавени в малки количества към продуктите, те убиват както вегетативните, така и споровите форми на микроорганизмите. Постига се стерилност на продуктите, т.е. пъл­на абиоза. За целта може да се използват само антисептични вещества, които не оказват вредно влияние върху самите про­дукти и са безвредни за човека. Повечето от тези вещества обаче са вредни за здравето на човека, поради което тяхно­то използване за целите на консервирането засега е крайно ограничено.
1) Консервиране с натриев бензонат – за плодови сокове (главно за гроздов сок) и безалкохолни напитки.
2) Консервиране със салицилова киселина - за някои зеленчуци
3) Консервиране със сорбинова киселина – съвременен метод за консервиране; за безалкохолни напитки, сокове, хайвер, кондензирано мляко
4) Консервиране чрез опушване – димът съдържа антисептично действащи вещества, и по този начин може да се получи консервиране. Димът трябва да се получава от широколистна дървесина. Използва се често при риба и месни продукти.
Недостатък на опушването е, че при него стерилизацията засяга само повърхностния слой, а микроорганизмите вътре в продукта остават живи. Затова е хубаво пушенето да се комбинира с други методи (например осоляване), за да се получи т.нар. интегрален стерилизиращ ефект.
Химичната стерилизация се използва не само при хранителните продукти – например ори импрегнирането на дървесината.

Механична стерилизация
Това е метод за консервиране, при който абиозата (стерилността) се достига чрез меха­нично отстраняване или разрушаване на микробните клетки. Механичната стерилизация не е съпроводена с термични, хи­мични и други въздействия, поради което продуктите по-добре запазват своето първоначално качество.
1) Консервиране чрез ултрафилтрация – използва се за стерилизация на течни продукти (главно на плодови сокове, вино, пиво), чрез филтрирането им през специ­ални бектериологични ултрафилтри, задържащи микроорганизмите.
2) Консервиране чрез обработване на продуктите с ултразвук – ултразвукът има свойството да разрушава микробните клетки. Това е сравнително нов метод, който още се проучва.
3) Лъчева стерилизация – консервиране на стоките чрез облъчване с някои видове лъчи, които имат свойството да унищожават микроорганизмите – т.нар. бактерицидни лъчи:
- ултравиолетови лъчи – имат голяма честота и малка дължина на вълната. Използват се за обеззаразяване на въздуха в складовете и другите помещения, в които се съхраняват хранителни продукти, за обеззаразяване на опаковъчните и транспортните средства, за пряко облъчване на хранителни продукти за удължаване на трайността им (месо, риба, плодове, зърнени храни).
Но УВЛ са със сравни­телно слаба проницаемост и унищожават само повърх­ностната микрофлора на продуктите. Освен това те ускоряват процесите на окисляване и на гранясване на маз­нините, а също така разрушават и част от витамините в продуктите. Най-добър ефект от ултравиолетовото облъчване се получава при съчетаването му с охлаждане на продуктите.
- гама-лъчи – получават се при разбиване на ядрата на тежките химични елементи (квантова енергия). Гама-лъчите имат голямо предимство пред УВЛ - те лесно проникват във всички части на продуктите и унищожават микроорганизмите.