Лекции по Икономика

2. Класификация на стоките

Същност и значение
Общоприето, под класификация се разбира логически процес на последователно разпределение на множества от обекти в системи от подмножества, при спазване на общи правила на статистиката на всички класификационни равнища.
Всяка класификация трябва да се извършва при спазване на основни принципи и на основата на подбрани съществени признаци. Както принципите, така и признаците, са обосонени на базата на всестранното задълбочено изследване на обектите, подлежащи на класификация, и особенно на съществените свойства на обектите.

Основни принципи
Принцип на научната обоснованост – основен принцип. Този принцип означава, че класификацията не може да става случайно, а чрез всестранното изучаване на обектите и техните свойства.
Принцип на координацията – на взаимната съгласуваност. Този принцип означава, че при класификация на обектите в дадена област, трябва да се осъществява взаимо обвързване.
Принцип на субординацията – на йерархията. Този принцип означава, че при класификацията трябва да се осигури правилна съподчиненост между отделните класификационни равнища.
Принцип на единния признак – този принцип означава, че класификацията, в рамките на отделните класификационни равнища, трябва да става на основата само на един признак (най-съществения).
Принцип на отвореността - този принцип означава, че всяка класификация трябва да се разработва като максимално отворена система.

Основни признаци, използвани като класификационни
Отрасъл и поддотрасъл, в рамките на които е призведена дадена стока
Изходни суровини
Начин на получаване
Предназначение
Произход
Равнище на качеството
Сезонност на използване
Размерни признаци – антропометрични особености, различни размери серии продукция
4. Видове класификации:
Единна класификация на промишлеността, селското стопанство и горската промишленост
Производствена класификация – класификацията на продукцията в дадена фирма
Търговска класификация – класификация на стоките, която е изградена за нуждите на търговския бизнес. Изградена е на основата на производствената класификация, но е с по-сожна структура.
Транспортна класификация – създадена е специално за нужите на транспортирането и транспортните тарифи
Митническа класификация - създадена е специално за нуждите на митническата обработка
Учебна класификация – създадена е, за да се улесни изучаването на стоките – делят се на хранителни, нехранителни