Лекции по Икономика

4. Кодиране на стоки

Това е унифицирана (стандартизирана) система за условно означаване на продукцията, при което всички артикули получава свой код. Напоследък кодирането има силно развитие, тъй като създава удобство при обработката на информация. Развитието на кодирането е свързано и с развитието на компютърните системи.

Видове кодиране:
А) според предназначението (н епосредствените цели, които се преследват)
Регистрационно - кодът е само пореден регистрационен номер
Класификационно - кодът е условно означение на класификационните равнища; сложността му зависи от броя на класификационните равнища.
Комбинирано - кодът включва както класификационни, така и регистрационни елементи.
- класификационно-регистрационни
- регистрационно-класификационни
б) според символите, които се използват
Буквено - кодът е поредица от букви, всяка от които е условно узначение на нещо
Цифрово - кодът е поредица от цифри, всяка от които е условно узначение на нещо; по-широко разпространено е от буквеното
Комбинирано - п/в/пан/25/25/50
- буквено-цифрово
- цифрово-буквено
Щрихово - кодът е поредица от вртикално разположени линии с различна ширина и различни разстояния между линиите. Най-често се използват 2 ширини на линиите и 2 ширини на разстоянията.
това е един сложен регистрационен код, тъй като в него могат да бъдат регистрирани различни елементи:
- държавата, в която е произведена продукцията
- фирмата, в която е произведена продукцията
- регистрационния номер на фирмата
Разработват се на основата на специални стандарти:
Американско-канадски - използва се в USA, канада и страните от южна америка
Европейски - EAN - европейско номериране на артикулите - разработен е от европейскта асоциация за номериране на артикулите
Бар кодовете имат широко разпространение в европа, америка, азия. Той не може да се разчита визуално, а само с помощта на специални четящи устройства – периферни устройства на компютърни системи, касови апарати.
За допълнително удобство всеки щрих код има цифрова част, разположена под вертикалните линии, като броят на цифрите може да варира според вида на кода. По американско-канадския стандарт, кодът има 12 цифри, а според ean е 13 разряден.
Първите 3 (2) цифри показват кодът на държавата, в която е произведена стоката – напр. За българия – 380, полша – 590, унгария – 599, турция – 869, чехия – 859. Някои държави имат на разположение няколко поредни числа – напр. Русия – от 460 до 469, германия – от 400 до 440.
Следващите 4 (5) цифри показват регистрационния номер на фирмата производител. Следвщите 5 цифри са регистрационния номер на самия артикул. Последната цифра е т.нар. Контролно число – 0-9, и е един вид защита на кода.
Щрих кодовете имат и своите разновидности. Напр. Може да се използва 8 разряден код, в който няма код на фирмата производител, няма и контролно число. Такива кодове се използват за дребни изделия, върху които е невъзможно да се постави голям код.
в) според разрядността:
Едноразрядни
Двуразрядни
Триразрядни
Многоразрядни (4, 5, 6, 7, 8...)
Напоследък някой фирми освен ean-кода, използват и свои собствени кодове (най-често много разрядни и комбинирани). Фирми, които реализират продукцията си в различни части на света, използват едновременно няколко кода (напр. Ean и американо-канадски).