Лекции по Икономика

10. Членство на борсата.

Съгласно Закона за стоковите борси, член на стокова борса може да бъде всеки, който отговаря на изискванията на борсовия правилник. Членът се приема от Съвета на директорите. Членовете имат права и задължения по закона и по борсовия правилник. Изда-ват се удостоверения за членство. Членовете упражняват правото си на търгуване в борсовите кръгове.

Съветът на директорите образува борсови кръгове по групи или видове стоки с най-малко 20 члена, които имат намерение да търгу-ват. Ако броят на членовете на борсовия кръг е под 20 члена, Съве-та на директорите взема решение за временно преустановяване дей-ността на кръга. Ако 6 месеца от преустановяването на дейността броят на членовете остане под 20, Съвета на директорите прекратя-ва дейността на кръга.