Лекции по Икономика

11. Видове сделки.

Борсовата сделка е търговска сделка, която се сключва в един работен ден между членовете на стоковата борса при условия опре-делени в борсовия правилник и има за предмет стоки, търгувани на стоковата борса.

Борсовата сделка се сключва от член на стоковата борса за не-гова сметка или за предложения за сключване на сделки само чрез брокер. Възраженията на клиент за сключена на стоковата борса сделка се подават по ред определен в борсовия правилник. При не подаване на възражения, клиента не може да иска обявяване на сделката за недействителна. Поръчката за сключване на сделка мо-же да се оттегли от клиента само преди сключването й.

На стоковата борса се сключват четири вида сделки:
1. Сделки с незабавно изпълнение.
2. Форуърдни сделки.
3. Фючърсни сделки.
4. Опционни сделки.