Лекции по Икономика

9. Структура на борсата.

Борсата съществува като институция на съвремената пазарна икономика. Борсите са възникнали като борсови корпорации, които прерастват в акционерни дружества, участниците в които придоби-ват срещу вложения рисков капитал акции, сертификати, които не носят дивиденти. Така започва създаването на инфраструктурата на стоковата борса.
В структурата на съвремената борсова корпорация влизат орга-низация и управление. А борсата изгражда различни органи за свое-то самоуправление и помощни звена. В борсовата институция се разграничават две равнища:
1. Равнище на борсовата корпорация - органи за стратегическо управление.
2. Равнище на борсовата организация - органи за оперативно управление.
Върховен орган е Общото събрание или Управителният съвет на членовете-учредители. Той решава стратегическите въпроси, приема нови членове, одобрява отчетите за нейната работа, назнача-ва оперативно ръководство и утвърждава структурните промени.
Контролен орган е Контролният съвет, който се избира от чле-новете на Общото събрание.
Оперативното управление се осъществява от административния персонал.
Новите членове имат всички права на учредители, с изключе-ние на възможността да бъдат избирани като стратегически органи за управление, т.е. в Управителния и Контролен съвет. Новите чле-нове се включват активно в самоуправлението чрез участие във всички работни, консултативни, експертни, координационни и др. органи на борсата, като комисии, комитети, съвети.
Освен главни органи, има и обслужващи и основни звена.
Основни звена - борсови кръгове - имат собствени членове, органи за самоуправление, комисии. Пълен член на борсата е онзи, който членува във всички борсови кръгове.
Обслужващи звена - компютърен център, комуникационно звено, технически служби, информационно звено, звено за юриди-ческо обслужване, експертно-оценъчно звено.