Лекции по Икономика

8. Борсови системи.

За да изпълни своята роля, борсата изпълнява свои вътрешно присъщи функции, изгражда структура и технология на работа. Чрез действието на борсовите системи, борсата осъществява своите основни функции. Основните елементи на борсовите системи са из-градени с помощта на международните борсови пазари. Днес всеки борсов пазар създава и развива свои борсови системи, като активно използва съществуващите световни системи. Към борсовите систе-ми се отнасят:

І. Информационна борсова система - тя е материалната осно-ва на взаимодействието на борсата с другите борси. Сложността на борсовата информационна система е в пряка връзка с количеството и качеството на нейните материални носители. Има няколко главни типа материални носители на информация:
• Средства за масово осведомяване - те могат да се разделят на две групи:
- общи - вестници, списания, радио, телевизионни програми, които периодично предават борсова информация;
- специализирани - профилирани за борсова информация вестници, радио, телевизионни програми, спътникова телевизия. Специализираните вестници са се наложили в Европа и САЩ, те публикуват разнообразна бизнес информация. Всяка страна има собствени специализирани бизнес издания. В България те са в. "Па-ри" и в. "Капитал".
•Борсов бюлетин - той е официално издание на всяка борса. В него има различни бизнес новини, оферти, котировки на борсовите стоки. Борсовият бюлетин е единствен оторизиран да дава борсова информация. Голяма част от борсите по света разпространяват по електронен път своя борсов бюлетин.
•Специализирани борсови информационни системи - те са електронни и разпространяват със закъснение няколко секунди от момента на събитието. Най-големите борси разполагат с голям ре-сурс в специализираните борсови информационни системи – Рой-терс, Телерайт. В Япония - система Минекс, в Европа - Минител, Тоатрон. Тези информационни системи разпространяват информа-ция по целия свят и лежат в основата на борсовата търговия. Целта им е да доведат бързо борсовата информация до по-голям кръг по-требители.
•Електронни табла - изграждат се в залите за търгуване. Те имат за цел да вкарат вътре в борсата всичко известно по света за борсовата търговия. Тази информация е предназначена главно за брокерите. Борсовата информация включва:
- цените кеш, фючърс и опцион, както и тяхните средни за деня стойности;
- информация за изтъргуваните срочни контракти за деня и с натрупване за всеки месец;
- информация за кръстосани курсове, цените на пазарите, ко-ментари на експерти, стойности за различни цени на пазарите.
Борсовите системи по-специално отразяват бюлетини и прогно-зи за времето, информация за добивите на борсовите стоки, актуал-ни политически новини.

ІІ. Комуникационна борсова система - използват се тради-ционни средства за комуникация - телефон, факс, телетекст, компю-търизирани информационни системи. Всяка борса разполага със средства за комуникация, но и изгражда собствена информационна система. Телекомуникационните системи са основа на електронните борсови търгове - глобалната електронна мрежа ГЛОБЕКС, която свързва американския и европейския пазари в едно цяло. Открита е 24 часа, като се редуват борсите в Чикаго, Лондон, Франция, Синга-пур. Позволява се по всяко време на денонощието да има работещ борсов пазар и да се сключват сделки. Трябва по-широко да се из-ползват факсът и електронният подпис.

ІІІ. Регистрационна система - тази система е задължителна за всяка борса, тъй като е необходимо да се регистрират не само склю-чените сделки, но и всяка обява, оферта. Прието е борсовата инфор-мация да се съхранява за справки, проверки и др. В Америка е за-дължително борсовата информация да се съхранява минимум 6 ме-сеца, като първите 2 месеца всеки има свободен достъп до информа-цията. В съвремените борси е изминат дълъг път от черната дъска до електронните табла.

ІV. Разчетно-уравнителна борсова система или клирингова система
Борсовата търговия предлага гаранции за осигуряване на ефи-касни търговски операции - стандартизация, типизация, унификация на сделката. От значение са гаранциите и сигурността на сделките, които се осъществят чрез депозити, предплащане на борсовите опе-рации, банкови гаранции.
Най-важното за клиринговата система е, че тя се счита за сърце-вина на борсовия пазар. Функции на клиринговата система:
а/ Гарантира изпълнението на задълженията по сделката чрез маржин сметките, които всеки от членовете внася в клиринговата къща чрез авансово плащане по сделката.
Маржинът е депозит, който покрива евентуална загуба.
б/ Ежедневно уравняване на маржин сметките на своите члено-ве. В края на деня клиринговата система извършва изравняване на задълженията на членовете си и дава представа за финансовите по-следствия от сключените сделки. Ако маржин сметката е стигнала до най-ниско критично ниво, клиринговата система предупреждава своя член, че трябва да внесе необходимата сума.
в/ Наблюдава обемът на сключените сделки, като следи някой от членовете й да не стане монополист.
г/ Информационно осигуряване на членовете за количеството на откритите позиции и контролът върху тях. Води се на отчет вся-ка открита позиция.
д/ Клиринговата система е обобщаваща. Тя акумулира другите и контролира поведението на всеки участник в борсовата търговия, както и изпълнението на принципите и правилата. Тя е гарант, че борсовата търговия е честна, открита и прозрачна, че се спазва бор-совата етика, че доверието в брокера е защитено. Рискът във всяка сделка се разпределя между многото участници в нея. Сделката не се извършва само между продавача и купувача.

V. Офертна борсова система - тя е свързана с приемане на офертите, като използва комуникационните канали. Основни звена са комуникационните бюра - те не приемат механично поръчките на клиентите, а ги разпределят и насочват към най-добрия брокер в тяхното търгуване. Тази система изпълнява диспечерска функция. Офертите се набират, проверяват, сортират и обявяват централизи-рано. Предотвратява се търгуването с незаконни или некачествени стоки.

VІ. Експертно-оценъчна борсова система - служи за устано-вяване на борсовата стока, т.е. дали отговаря на записаните в борсо-вия договор средни стандартни и качествени изисквания.

VІІ. Квалификационна борсова система
Въпреки уеднаквената технология, всяка борса има различия в правилата и процедурите. Това налага борсата сама да подготвя брокерите, които работят в нея - да преминат специален курс за длъжността. В развитите страни не се изисква образователен ценз. Те започват от най-ниското стъпало на брокерската професия - ранъри, които носят съобщенията на брокерите, преминават през акаунт брокери и след това получават право да играят ролята на изпълняващи брокери. За да станеш изпълняващ брокер, трябва да имаш поне 7 години участие в борсовите операции на по-ниско равнище.

VІІІ. Доброволен борсов арбитраж
Независимо от законите и документите, правилата и процедури-те в практиката се случват и грешки, които се дължат на чисто чо-вешки недостатъци. Доброволният борсов арбитраж има за цел да отстрани всички недоразумения в процеса на сключване на сделка-та. Доброволният борсов арбитраж е система, спомагаща за изясня-ване на проблеми в работата на борсовия механизъм. Решенията му не са принудителни, не са съдебна норма, но се приемат доброволно от страните.
ІХ. Система за връзки с обществеността, за реклама и прог-нозно-аналитична система