Лекции по Икономика

7. Основни канали на взаимоотношения.

Брокерът създава определени взаимоотношения, които могат да бъдат с клиент, наемател, работодател, други брокери.
Първи канал - третира връзките с работодателя. Те се оформят юридически с трудов или граждански договор, в който страните уговарят взаимоотношенията си - задължения и отговорности. Бро-керът може да бъде самостоятелен бизнесмен или нает на договор, като му се плаща комисионна за изпълняване на поръчките на своя клиент.
Първи случай: Брокерът работи при твърди условия, но има възможност за самостоятелно работно място, оборудване, помощни-ци, начален капитал.
Втори случай: Брокерът поема по-големи рискове като работи сам, носи цялата отговорност, няма необходимите условия за рабо-та, но големият % от комисионната остава в него.
Крупните и финансово силни компании клонят към първия слу-чай, а младите и неукрепнали компании предпочитат втория.
Втори канал - третира връзките с борсата. Брокерът предоста-вя свидетелство за успешно завършена подготовка - лиценз, и пода-ва молба до собственика на борсовата къща, подписва клетвена де-кларация за спазване на вътрешния правилник на борсата, да не на-рушава процедурите на работа, да съблюдава борсовите принципи.
Брокерът разполага с богата информация за борсата, има въз-можност да намери свой контрагент на борсата, като заплаща малка част от получената комисионна /между 1-2 хилядни от стойността на сделката/. Всяко нарушение на правилата подлежи на админи-стративна или икономическа санкция.
Трети канал - третира връзките с другите брокери, които също са и негови колеги. Брокерът не е сам на борсата, не може да прода-де на себе си или да купи от борсата. Не може да работите с броке-ри, които са и клиенти, и конкуренти, и контрагенти.
Освен писани, има и много неписани правила за лоялни взаимо-отношения между брокерите, чието неспазване се наказва в чисто социален план. При подозрение, че брокерът води нечестна игра, той изгубва доверието на своите колеги и го изключват от тяхната гилдия. Може да е добър специалист със сериозни клиенти, но ако не намери общ език с другите брокери, те го изолират
Четвърти канал - третира връзките с неговия клиент. Тези от-ношения са най-слабо регламентирани.
Първата връзка между клиента и брокера е по телефона. Клиен-тът поставя своя проблем, брокерът проучва състоянието на пазара за стоката на клиента. След това в лична среща се уточняват по-дробностите по сделката, както и поръчковият или комисионният договор. Клиентът насочва внимание в своята дейност, а брокерът определя своята стратегия за търгуване на дадената поръчка.