Лекции по Икономика

6. Основни функции на брокерът.

Борсовата търговия в България е регламентирана от Закона за стоковите борси. Съгласно този закон брокерът е физическо лице, което сключва сделки на борсата от името на член на стоковата бор-са. Брокерът сключва сделки в съответствие с интересите на клиен-та и членовете на стоковата борса. Той няма право да сключва сдел-ки за своя сметка нито лично, нито чрез трето лице.
Брокерът трябва да отговаря на три условия:
• да е дееспособно лице, което не е осъждано;
• да притежава разрешение издадено от комисията за брокерска дейност;
• да е лице, което е вписано в регистъра на стоковите борси.
Брокерът не може да сключва договор с повече от един член на състоящия се борсов кръг. Той е длъжен да съобщава в 3-дневен срок на съвета на директорите и на комисията за сключени и пре-кратени договори.
Брокерът води дневник за възложена и извършена брокерска дейност по ред, определен в борсовия правилник. Дневникът се съхранява 5 години в стоковата борса. При поискване от клиента, брокерът предоставя информация.
Поръчките и условията на клиента са търговска тайна, която брокерът пази и не разгласява.