Лекции по Икономика

5. Типове борсови пазари.

Борсовите пазари могат да се групират по различни признаци.
І. Представителност - биват: световни, регионални, национални, териториални.
Световни борсови пазари са онези пазари, чиято работа следят бизнесмени от целия свят. Те са около 10 на брой, намиращи се в Западна Европа, Северна Америка и Азия.
Регионалните борси са с интернационално значение. Такива са борсите в Сао Пауло /Бразилия/, Сидни /Австралия/, Йоханесбург /ЮАР/.
Най-популярни за всяка държава са националните борсови па-зари.
Съществуват и борсови пазари с местно значение в райони със силна концентрация на производство и потребление на определена стока в дадена държава. Най-много такива борси има в Русия – ня-колкостотин.
ІІ. По отношение на обхвата на търгуваните стоки, биват: спе-циализирани и универсални.
На специализираните борси се търгува с определен вид стоки. Такива борси има в Лондон за метали, в Чикаго за ориз и памук.
На универсалните борси се търгува с много борсови стоки. Та-кава борса е Чикагската търговска борса, търгуваща с почти всички борсови стоки.
ІІІ. От г.т. на начина на сключване на сделката борсите се делят на присъствени и електронни борси.
На присъствените борси търгуват брокери, присъстващи на по-да на борсата.
На електронните борси брокерите сключват сделки помежду си чрез компютри и електронни мрежи за комуникация. Главните представители на борсата са стоковите борсови пазари.
ІV. Според вида на пазара биват спот-пазар и срочен.
V. Според характера на сделките, сключени на борсовия пазар, биват:
- открити, организирани, бързо ликвидни спот-пазари за раз-лични стоки, сключват се само кеш сделки;
- открити, организирани, концентрирани спот-пазари за сдел-ки с налични стоки, неприсъстващи на мястото на търгуване, сключват се кеш и форуърдни сделки;
- открити, срочни, високо специализирани, силно концентрира-ни и бързо ликвидни пазари за търговия с неналични стоки, посред-ством масово сключване на форуърдни, фючърсни и опционни сделки.
VІ. Според предназначението, целите и особеностите на стоки-те и механизмът на сключване на сделките, биват: постоянно действащи аукциони; тържища на контракти; срочни стокови борси.
1. Постоянно действащите аукциони са борсови спот-пазари с национално и местно значение, за търговия на партиди, контракти или бройки на: нетрайни и трудно съхраняеми продукти - плодове, цветя, риба и др.; стоки със специфични качества, изискващи оглед на място - добитък, кожи, скъпоценни камъни; ценни книжа – поли-ци, облигации; уникални стоки - картини, антики и др. Обявява се явен търг между брокерите, представляващи купувачите. Наддава-нето е свободно. Цената може да се изменя или само надолу, или само нагоре. Целта е бърза продажба на максимална цена. Стоките присъстват за оглед в залата, защото не са заменяеми. Търгува се на място. Доставка и заплащане - веднага.
Аукционите датират от X-XІ в. Днес са популярни аукционни къщи, търгуващи с уникати и антики.
2. Борсови пазари за открита търговия на едро с подробно опис-ване и еднозначно окачествяване на продуктите - първични, изход-ни, трайни, суров материал, горива, строителни материали и др. Те не са с фиксирани цени и нямат нужда от експериментиране. Меха-низмът на търговия е двустранен аукцион, т.е. свободна търговия между борсовите посредници, представляващи продавачите и купу-вачите. Движението на цените е двупосочно и срещуположно. Про-дажната цена представлява цена купува и цена продава. Търгуване-то става по документи, описващи стоката. Доставката и заплащане-то стават кеш или в предварително обявен и приет срок, т.е. това е предстоящата /форуърдна/ сделка със забавена доставка и отложено плащане.
Тези борсови пазари са с местно значение и са характерни за райони с висока концентрация на производство и потребление на определени стоки, както и в големи пазарни центрове. Такава е Истанбулската стокова борса.
3. Вид борсов пазар за търговия на едро с предварително опре-делени масови, лесно типизиращи се, свободно търгувани стоки и услуги. Стоката се търгува на определени части - контракти с услов-на точка на доставка - местоположението на борсата. Типизира се вид и срок на доставка, тип на офериране, минимална стъпка в це-ната, допустимото й отклонение от началото на договарянето. Тър-гуваната стока може да не е налична. Цените се установяват днес, но се плаща в деня на доставката. Механизмът на търгуване е ди-скусия между брокерите, при която цените се движат двупосочно и срещуположно, продажната цена е равновесна. Плаща се по цена на покупко-продажбата. Сключват се предстоящи /форуърдни/ сделки, бъдещи /фючърсни/ сделки и по избор - опционни сделки. Фючърс-ните и опционните сделки могат да са както с цел реална доставка, така и с цел препродажба, търсене на благоприятна конюнктура, спекулация в очакване на високи печалби.
Тези пазари се наричат още срочни борсови пазари за сделки с цел застраховане на търговеца от сътресения в пазара, като непред-видени промени в цените.