Лекции по Икономика

4. Функции на борсата.

Функциите на борсата са:
• осигурителна;
• финансова;
• регистриране на цената;
• публичност и информация;
• регулационна функция.
Осигурителните функции дават ликвидност и ценова стабил-ност на непрекъснати пазари. Съществуват средства за защита сре-щу неблагоприятни промени в цените чрез хеджиране. То се предо-ставя на всички търговци, производители, преработватели. Тази функция се осъществява чрез механизма на клиринговата къща, га-рантираща доставките в точното време, плащането на контрактни цени, които не се влияят от промените на пазарните цени.
Финансовите функции се изразяват в ликвидност на стоките на пазара, възможност за лансиране на стоково производство, осигуря-ване на непрекъснат пазар за стандартизирани стоки, които повиша-ват ликвидността на пазара.
Регистриране на цената - стоковите борси осигуряват следене на цената чрез връзка с радио и телефон. Така се осигурява единен световен пазар. Осъществяването на големи сделки позволява нами-ране на равновесна цена във всеки един момент. Данните за стоката се интерпретират на борсата и се определят бъдещи тенденции и събития.
Публичност и информация - изразяват се в следното: борсата публикува информация за потенциално търсене, потребление и предлагане, което е полезно за оценяване на ценови тенденции и промени. Ежедневните публикации на обемите и цените на борсо-вите стоки дават представа за всички цени.
Регулационни функции - борсата чрез осигуряващите си меха-низми предотвратява злоупотреби и дава възможности за насочва-нето им съобразно обществените интереси. Борсата разработва ти-пове основни контракти, които със стандартите си за контрол, из-пълнение и разпространение, канализират търговията чрез арбит-ражни процедури за регулиране на всички възникнали проблеми. Борсата дава възможност за етична търговия, като участниците в борсовата търговия сами могат да определят санкции и да контро-лират изпълнението им.