Лекции по Икономика

3. Ограничения и гаранции на борсовата търговия.

Ограниченията са условия, с които да се избегнат сътресения в глобалния борсов пазар.
Всеки борсов пазар определя и оповестява границите на движе-ние, котирането на цените на търгуваните борсови стоки за деня. Тези ценови граници биват долна и горна и се определят по отноше-ние на цената при откриване на борсовата сесия. Ако движението на цената заплаши с превишаване една от границите, борсата спира търгуването и затваря до успокояване на пазара.
Въвеждат се допустими количества за закупуване чрез фючърс-ни контракти за дадена стока в определен месец от един и същ бро-кер. Така се избягва рискът някой брокер да стане крупен монопо-лист, купувайки голяма част от дадено производство. Тази граница за различните стоки е между 5-10 % от общото количество на търгу-ваните фючърси с определен бъдещ месец на доставка.
Тези ограничения служат за преодоляване на сътресения в бор-совия пазар, да защитят свободната конкуренция и да предотвратят монополизма.
За борсовата търговия са характерни и специфични гаранции:
• те трябва да изпълнят рисковете, свързани с дългия срок на изпълнение - до 24 месеца от момента на сключване на сделката;
• чрез борсовата търговия се преодоляват рискове, свързани с честата смяна на контрагенти в периода на сделката;
• големите срокове пораждат икономическа несигурност спря-мо условията на договора.
Тези рискове се гарантират и са присъщи на борсовата търго-вия. Съществуват и други гаранции, повишаващи икономическата сигурност на борсовия пазар. Това са:
• маржин сметка - открива се на всеки брокер, за да може да сключи сделка на борсата от свое име. Тази сметка се открива с депозит, колебаещ се между 6-12 % от средната стойност на склю-чените за една сесия сделки от брокера. Размерът на тази сметка за-виси от лихвения % в страната, от динамиката на борсовия пазар, от колебанията в цените на стоките и др.;
• пибонд - гарантиращ внесена оферта срещу нейно ненавре-менно оттегляне или отказ от сключване на сделка. Максималната му граница е 3-4 % от стойността на внесената оферта;
• съвкупност от правила и процедури, осигуряващи честна, от-крита и прозрачна търговия на борсовите пазари. Свободната и до-стъпна за всеки дискусия между продавачи и купувачи, разпределя-не на риска не само между тях, но и между доброволните участници във всяка борсова сделка.;
• наличие на клирингова къща /уравнителна камара/ - тя е сър-цето и мозъкът на всеки борсов пазар.