Лекции по Икономика

2. Предимства на борсовата търговия.

Предимствата на борсовата търговия са насочени към осигуря-ване на бързина в сключването на многочислени и едрообемни сделки с предварително определени борсови стоки. Предимствата са постигнати чрез стандартизация и унификация на обекта и обхва-та на сделката, на условията й, на параметрите й.
Всяка търговска сделка има следните параметри:
• вид на стоката;
• количество;
• предмет на сделката;
• качество;
• местоназначение или местонахождение на стоката;
• време на доставка;
• цена на сделката и начин на постигането й;
• условия и начин на плащане;
• гаранции.
Специфичните предимства на борсовата търговия за всеки параме-тър на сделката могат да се изразят посредством стандартизацията и унификацията им.
Първото предимство на борсата е свързано с типа на стоката, който е предварително регламентиран. Стоките трябва да са прости, трайни, масови, имащи неравномерно търсене и предлагане във вре-мето и варираща цена. Такива стоки са: алуминий, мед, цинк, олово, никел, калай; ценните метали - злато, сребро, платина, паладий; зър-ното - пшеница, царевица, ечемик, овес, соя, какао, кафе; хранител-ните продукти - брашно, захар, олио, ориз; земеделските суровини - добитък /свине и говеда/, соеви производни, картофи, варива и др.; изходните суровини за леката индустрия - вълна, памук, каучук и др.; валутите - евро, японска йена, долар и др.; ценните книжа с пълен оборот - акции, облигации, ипотечни свидетелства; държав-ните ценни книжа - бонове, облигации; финансови инструменти - варанти, опционни договори. Характерно за всички посочени про-дукти е масовото им потребление в големи количества ежедневно.
Второто предимство е количествената стандартизация на борсо-вите стоки. Всяка стока е с предварително определено минимално количество - контракт, който е специфичен за различните стоки и борсови пазари. Най-голямо значение при контрактацията на стоки-те е начинът на транспортиране и вместимостта на транспортното средство. Общото условие в борсовата търговия е, че не може на борсата да се продават и купуват количества по-малки от един кон-тракт, който е с различен размер за различните страни. В Чикаго 1 контракт = 136 т, в Лондон = 100 т. В Европа преобладава жп транс-порта. На Софийската стокова борса 1 контракт = 15 тона, защото има автомобилен транспорт. При ценните материали, валутите и златото контрактацията не зависи от начина на транспортиране. За златото 1 контрактация = 100 тройунции.
Третото предимство на борсовата търговия е еталонното ка-чество на търгуваните контракти. Всяка борсова стока има предва-рително утвърдени единни качествени характеристики. Така кон-тракта е стандартизиран и типизиран в качествено отношение. Каче-ствените показатели могат да се отклоняват в определени граници, като бонификация - за по-високо качество, и за по-ниско качество - отбив.
Четвърто предимство - унификация на мястото на доставка на стоките. Борсовата стока има уеднаквени характеристики, като за точка на доставка се взима мястото на стоковата борса, където се сключва сделката. Транспортните разходи се определят по схема, отчитаща точното разстояние на купувача и на продавача, като се цели минимизиране на разходите.
Пето предимство - стандартизира се времето на доставка на сто-ката. Търгува се с хоризонт на доставка до 18 месеца напред от деня на сключване на сделката. За борсовите стоки има определени месе-ци в годината за доставка. Тези месеци за всяка доставка са типизи-рани и ограничени предварително.
Шесто предимство - то е по отношение на цените. На борсата има точно определена стъпка на движение на цената - стъпката е % от стойността на контракта или абсолютна сума.
Седмо предимство - лостов ефект. В борсовата търговия сделка-та се сключва в момента на договаряне на борсовата цена, но до-ставката става в бъдещ период. Заплащането се извършва в деня на доставката, но когато се подпише договора се внася предплата, га-рантираща изпълнение на сделката.
Осмо предимство - произтича от спецификата на постигане на равновесни цени на мястото, където се сключва сделката. Това са: облекчение на процеса на търгуване, като се срещат не търговците, а посредниците им - брокерите; облекчение, произтичащо от стан-дартизацията на борсовите поръчки, които дава брокера; облекче-ние, произтичащо от стандартните брокерски обяви по време на ди-скусията. Подът е пространство, където става дискусията. Подът е разпределен на различни места и показва каква стока за кой месец се търгува, а брокерът казва купува или продава, на каква цена и какво количество.
Борсовият договор е правно оформен. Бюрокрацията е сведена до минимум и позволява за много кратко време да се сключи борсо-вата сделка.