Лекции по Икономика

26. Фактори, определящи минималната работна заплата

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за положения труд, която е определена в закон, споразумение на Министерския съвет, браншово споразумение или в КТД. Минималната работна заплата трябва да осигури мин.стандарт.
Основни функции:
- средство за защита на уязвими груби работници. Минималната работна заплата трябва да отговаря на възможности на работодателя, да осигури жизнените потребности, стратегия на държавата за да намали социалното напрежение
- средство за определяне на справедлива работна заплата – трябва да бъде в близост до преобладаващото равнище на работни заплати
- трудовото възнаграждение
- средство за създаване на защитна мрежа
- средство за макроикономическа стабилизация

Потребностите на работниците и служителите. Има три метода:
- теоретичен – тълкува се като схващане, че минималната работна заплата трябва да е следствие от общата сума, от сбора от цените на стоките и услугите, минимално необходими на работника и неговото семейство (най-ниска стойност на живота)
- на семейните бюджети – възприемат се разходите от семейните бюджети на специално наблюдавани домакинства. Избират се домакинства с най-ниски доходи които да отразяват фактически извършените разходи по структурата на стоките и услугите
- смесен – комбинация между горните два. Той се стреми да обобщи положителното в двата метода и да отстрани недостатъците. Работи се с категорията жизнен или социален минимум в която се включват хранителните продукти.

Производителността на труда.
Икономическото развитие – БВП.
Помощите, социалните разходи.

Обобщаващи изводи:
- минималната работна заплата не може да се определи като пряка функция от жизнения или социален минимум
- имаме всички основания да считаме, че при определянето на минималната работна заплата трябва да се вземат под внимание икономическите фактори
- проблемите, които възникват при определяне на минималната работна заплата трябва да бъдат решавани чрез преговори между представителите на държавата, работодатели и синдикатите, а в условията на валутен борд и представител на МВФ
- минималната работна заплата се променя в различен период в зависимост от отчитането на реално действащите фактори