Лекции по Икономика

27. Същност на осигурителната система

Осигурителните системи се изграждат, поддържат и усъвършенстват с цел да предпазят хората от негативни явления, от т.нар. социални рискове или т.нар. осигурителни събития (рискове). Социалното осигуряване има важно значение за развитието на икономиката и осигуряването на социалния мир. Социалната политика се основава на социалното осигуряване.
Осигурителните системи са предназначение да ни предпазят от осигурителни събития:
- старост – поради възраст лицето не може да има трудови доходи, като упражнява труд
- болест
- смърт – отнася се до лица, които са получавали доходи от близки и поради тяхната смърт нямат доходи
- трудова злополука или професионално заболяване
- инвалидност
- безработица
- заплащане на лечение
- специфични рискове – бременност, отглеждане на деца, професионална квалификация и др.

Осигурителните системи трябва да се разбират като устойчива съвкупност от елементи, които имат за цел да защищават хората от определени осигурителни събития. Елементите представляват конкретни правила, процедури, нормативи, показатели и други, въз основа на които се събират парични средства от едни лица и същите тези средства се предоставят на други лица. Входът на системата представлява парична вноска, изхода на системата парични плащания към осигурени лица. Осигурителните системи се създават, поддържат и усъвършенстват от различни субекти. Тези субекти са :
- държавата – законодателна, съдебна и изпълнителна власт
- работодатели и работодателски съюзи
- синдикати
- организации, фондации и т.н.т
- гражданите

Всички осигурителни системи имат общи регламенти по следните въпроси:
- кои са осигурителните събития
- кои са осигурените лица
- как се определя размера на осигурителната вноска
- как се гарантират инвестициите на свободните парични средства на фонда
- как се управляват демократично и прозрачно отделните осигурителни фондове

Осигурителните системи се разделя по различни критерии:
- според характера на задължението:
- задължителни
- доброволни

- според характера на осигурителните събития:
- пенсионна
- система за осигуряване при безработица
- система за осигуряване при болест и злополука
- здравно-осигурителна система