Лекции по Икономика

29. Системи за осигуряване при безработица

Системите за осигуряване при безработица възникват в началото на ХХ в. – голямо приложение в Америка през 30те години – Великата депресия.
Системата за осигуряване при безработица е ориентирана да гарантира социалния мир и значението й непрекъснато нараства, независимо от развитието на икономиките. Съществуват два основни типа – задължителни и доброволни.

Система за задължително осигуряване при безработица. Характеристики:
- основават се на принципи работещите сега издържат принудително безработните
- всички работещи задължително се осигуряват при безработица
- фонд ПКБ (професионална квалификация и безработица)
- осигурителните вноски се плащат от работодателите
- осигурителните вноски са месечни
- осигурителния доход е между 2 и 10 минимални работни заплати
Обезщетенията за безработица се изплащат на тези, които имат право. Осигурителната система за безработица също функционира като фонд. От ФПКБ се финансират и някои дейности като мерки за намаляване на безработицата.

Система за доброволно осигуряване при безработица. Характеристики:
- принципа на личната отговорност (доброволно)
- плащат се от заетите и от работодателите
- вноските за осигурените лица се набират в партида, могат да бъдат месечни или годишни
- обезщетенията, които се изплащат могат да бъдат срочни или еднократни
- осигурителен фонд