Лекции по Икономика

34. Инвестиране в човешки капитал

За да се постигне качество на труда е необходимо да се изразходват определени средства за човека, наречени инвестиции в човешки капитал, Тези инвестиции се насочват в следните основни сфери:
- инвестиции в здравеопазването – държавата, работодателите, гражданите. Източници – бюджет, печалба и работна заплата. Тези инвестиции в здравеопазването имат за предназначение да осигурят здравето на личността, което дава възможност да функционира човешкия капитал
- инвестиции в социалното обслужване – разходите за държавния бюджет, разходите на работодателите, разходите на работниците и служителите
- инвестиции в образованието и професионалното обучение – те трябва да осигурят общата подготовка на индивида, да направят възможно младите хора да придобият необходимите за пазарната икономика фундаментални професионални знания и универсални умения за работа в страната и чужбина. Придобиването на грамотност, на обща и професионална квалификационна подготовка е базата върху която се изгражда системата за формиране и повишаване на квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите. В тази връзка държавата определя общата политика по отношение на човешкия капитал, в следните насоки:
- в областта на образованието и професионалното обучение
- обществените ползи от развитието на системата за образование и професионално обучение
- разходите, необходими за образованието при дадена държавна политика в областта на човешкия капитал поради недостиг на средства в държавния бюджет държавните институции поощряват частните инвестиции в областта. В крайна сметка и отделната личност (работодател, държава) са заинтересовани от повишаване на интелектуалния растеж на нацията. Държавната политика на инвестициите в човешкия капитал е свързана с анализ на получаваните ползи и на обществените разходи за образование и квалификация
- инвестиции за повишаване квалификацията и преквалификация на работниците – свързани са с адаптиране на знанията и уменията за конкретните работни места. Работодателят финансира както основно, средно или висше образование, така и преквалификацията и квалификацията на неговите работници. При определени случаи от ФПКБ за безработните се организират курсове, които имат характер на инвестиции. Работодателите, които инвестират са убедени в твърдението, че човешкия капитал има определяща роля за просперитета на предприятието. Плащайки за образованието на своя персонал, работодателя си осигурява по-висока бъдеща печалба.

Ползи за отделната личност от по-високото образование:
- по-благоприятни условия на работа
- по-голяма стабилност на работното място
- по-висок социален престиж
- възможност за израстване в кариерата
- по-малък риск за здравето и по-малко физическо натоварване
- възможност за по-високо трудово възнаграждение

Инвестициите на отделната личност обхващат:
- преки разходи за образование
- пропуснати ползи по време на обучението