Лекции по Икономика

35. Основни насоки за повишаване качеството на труда

Основните насоки за повишаването на качеството на труда са следните:
- средното образование – това е гръбнака на образователната система, съвременната пазарна икономика изисква наемен персонал със средно образование с висока подготовка и широк образователен фундамент. Наличието на средно образование е предпоставка и отделната личност има възможност за квалификация и преквалификация. Средното образование се нуждае от промяна; наличната материална база; проблем за професионалното ориентиране в средното образование; друг проблем е съотношението между общообразователната и специалната подготовка; платено средно образование
- висше образование – специалист, бакалавър, магистър; действително определяне на потребността на страната от специалисти с висше образование; потребностите от специалностите; видове специалности; брой студенти; качество на обучението; частни инвестиции във висшето образование; следдипломно обучение
- други форми на обучение: осъществими от работодателите и от всеки индивидуално

Тези основни насоки действат на сегашния етап, но и в бъдещи периоди от време.