Лекции по Икономика

36. Теория за интеграцията.

След ВСВойна обемът на търговията м/у държавите нараства, а успоредно с това и взаимната им зависимост. Една от най-експлицитните прояви на увеличаване на м/унар.икон.зависимост е образуването на регионални икон.блокове, възприети да се наричат икон.интеграция. Държавите, ангажирани в икон.интеграция, са обладани от желанието да извлекат потенциална изгода от премахването на бариерите м/у икономиките им.
Икономическата интеграция възниква, когато 2 или повече страни провеждат политика, в резултат на която се увеличава икономическата им взаимозависимост. Тя предполага либерализиране на търговията със стоки, услуги и производствени фактори, фиксиране на вал.курсове, хармонизиране и координиране на фискалната и монетарната политика. Всяко коопериране обаче изисква неговите участници да жертват част от своята стопанска и политическа независимост. Икон.интеграция има различни стадии в зависимост от степента на коопериране. Те могат да се разделят на 2 категории: 1) интеграция, която стимулира свободното движение на стоки, услуги и производствени фактори м/у участниците; 2) интеграция, която в допълнение към свободното движение на стоки, услуги и производствени фактори прибавя и нарастваща степен на коопериране в монетарната и фискалната сфера.
Специфичните форми на икон.интеграция са:
1) Преференциални търговски съглашения
Страните от съглашението намаляват взаимните ограничения, но поддържат високо р-ще на ограниченията спрямо вноса от трети страни. Намаляването на търг.ограничения може и да е едностранно (предоставя се на развиващи се страни).
2) Свободна търговска зона
Държавите-членки на зоната премахват напълно търг.ограничения помежду си , но всяка поддържа индивидуално ограничения на вноса от страни нечленки на зоната. На практика някои стокови групи са изключени от режима на пълната взаимна либерализация на търговията и в зоната.
3) Митнически съюз
Страните са въвлечени във висока степен на коопериране. Те премахват всички търг.ограничения помежду си, но възприемат обща митн.тарифа спрямо вноса от трети страни.
4) Общ пазар
Когато митн.съюз включва и клаузи за свободно движение на произв.фактори, той прераства в следващата степен на интеграция - общ пазар.
5) Монетарен съюз
Това е непълна форма на икон.съюз, при която валутните курсове на държавите са фиксирани, а монетарната и фискалната политика са хармонизирани.
6) Икономически съюз
Най-високият стадий на интеграция, при който индивид.свобода на д-вите да избират самостоятелно макроикон.си политика е значително намалена. Отговорността на икон.политика на отделните д-ви е прехвърлена на наднационални органи, които отговарят за нейното приложение във всички страни. Такава организация предполага изграждането на единна парична и банкова с-ма, унифицирана монетарна и фискална политика и правителствени институции, които да прилагат икон. политика в целия съюз.

Икономически ефект на митн.съюз
Статичен ефект - засяга цени, кол-ва и източници на внос
Предполагаме, че в МТ с пшеница има 3 страни - САЩ, Франция и Белгия. Белгия е малка страна и вносът й може да бъде напълно задоволен от САЩ или Франция. При свободна търговия Белгия ще внася от САЩ при 200 долара за тон, а не от Франция за 300 долара/тон. Ако се наложи специф.мито от 200 долара за тон, Белгия ще продължава да внася от САЩ, защото ще й бъде по-изгодно.
Да предположим,че Белгия и Франция образуват митн.съюз, в който митата се премахват, но се запазва общата митн.тарифа по отнош.настраните извън съюза. Тогава моделът на търговията с пшеница значително се променя. Цената на пшеницата от САЩ ще е 400 долара/тон, а тази , произведена във Франция 300 долара/тон. Белгия ще пренасочи своя внос от САЩ към Франция. При митн.съюз се изменя не само източникът на вноса, но нараства и неговия обем.

Ефект на благосъстоянието в митн.съюз - биват 2 вида
Ефект от създаване на търговия - представлява подобряване на икон.благосъстояние на страната вносителка в резултата на понижаването на цените на вноса и увеличаване на неговия обем. Ефектът от създаване на търговия е изобразен от триъгълниците А и В на фигурата, олицетворяващи производствения и потребителския ефект.
Ефект на отклонение на търговия - възниква, когато в резултат на митн.съюз вносът от страна с по-ниски разходи, но нечленка на съюза, се премества към страна с по-високи р-ди, но членка на съюза. Заместването на вноса на пшеница от САЩ с внос от Франция увеличава р-дите на Белгия със 100 долара за тон. Това увеличение се отнася за кол-вото Q2 - Q1. Загубата на икон.благосъстояние е олицетворена от площта но четириъгълника С.

Динамичен ефект
С течение на времето митн.съюз може да предизвика фундаментални промени в икон.стр-ра на страните членки. Тези промени са известни като динамичен ефект. С намаляване на търг.ограничения м/у страните от съюза много отраслитрябва да се приспособяват към новата конкурентна среда. Образуването на митн.съюз може да увеличи размера на пазара за фирмите, които функционират вътре в съюза. Поради това производството им ще нарасне и те ще реализират икономии от мащаба. Възможни са идруги видове динамичен ефект. Всички те водят до повишаване на производствената ефективност.