Лекции по Икономика

41. Глобализацията на икономическите процеси - резултати и предизвикателства пред човечеството.

Взаимната зависимост на нац.стопанства е доказана и влиянието “световна икономика - нац.стопанство” е двупосочно. През 70-те години серия от фундаментални икон.смущения - колапсът на МВС, нефтената криза, инфлационните скокове, а през 90-те - Азиатската, Руската и Бразилската финансови кризи показаха ясно и безспорно взаимозависимата природа на съвременната икон.с-ма. Дори за САЩ, които притежават балансирана производствена функция и развиват всички стопански сектори, това беше известно отрезвяване относно зависимостта и на тяхната икономика от останалия свят. Редица малки страни (Швеция, Белгия и др.) с отворена икономика, чиято външна търговия оказват значително влияние върху р-ието на нац.им стопанства, са исторически податливи на м/унар.взаимна обвързаност. Освен нефтената криза през 70-те други процеси, които налагаха отчитането на м/унар.икон.взаимозависимост са нарастването на търг. обмен, формиране на м/унар.пазари на заемен капитал, м/унар.банкова с-ма и взаимовръзката й с националните финансови пазари.
В съвременните у-вия не може да се говори за автархични икономики. Разделението и специализацията на труда формират поредица от форми, в които се изразява взаимозависимостта както по линия на суровините, така и в търговията с готови продукти. Формират се експортни сектори, които обаче са още по-зависими от икон.смущения извън пределите на нац.стопанство. Такива смущения са инфлацията, цикличното движение на деловата активност и безработицата, които се пренасят бързо през държавните граници и могат да се превърнат в глобален проблем; трудно се контролират.
1. Инфлация - търсенето на пари е относително по-малко от предлагането. Този проблем придобива изключително значение особено през 60-те и 70-те години, когато се наблюдава едновременно в много страни. Възможно обяснение на синхронната инфлация би могло да бъде: 1) едновременно възникване на предпоставки за инфлация; 2) всяка страна генерира едновременно, но независимо от другите собствени предпоставки; 3)инфлацията се предизвиква в една страна и после се трансферира в други.
1.1. Всеобща инфлация
М/ународна е инфлацията, която е предизвикана от взаимод-вието на икономиките. Исторически тя възниква през 60-те години и когато световната обстановка е имала военновременен х-р (Първа и Втора Световни войни). Обяснение за едновременната инфлация отчасти е бързото увеличаване на цените на ключови суровини (нефт, цветни метали и др.), чиято еластичност на търсенето по отнош.нацената е малка. Друго обяснение е разпадането на Бретънуудската вал.с-ма и на с-мата на фиксирани вал.паритети.От друга страна обаче контрааргумент е, че плаващите вал.курсове сами по себе си създават имунитет от инфлация. Трето обяснение на всеобщата инфлация е, че тя се генерира в една страна и от там се пренася в другите поради многобройните канали на взаимозависимост. Счита се, че САЩ са един от големите източници на инфлация в световната икономика през 60-те и 70-те години и на нейното потискане през 90-те, дължащо се на продължителния и устойчив икон.растеж.
1.2. Вносна инфлация - тя може да съществува при плаващ, при фиксиран и при управлявано плаващ валутен курс.
А) Монетарен механизъм
При фиксиран валутен курс страната, която е закачила своята валута за друга, изпитва влиянието на промените в своята парична база. Неитервениращата страна (голямата) не търпи никакво влияние върху паричната си база. (Допускаме, че не се прави стерилизация). Инфлацията, генерирана в голямата страна, чиято валута е ключова, ще бъде пренесена в другата страна от последвалото разширяване на паричната база, тъй като монетарните власти интервенират, за да поддържат закачен валутния курс.
Ако инфлацията възникне в малката страна, която поддържа закачен ВК, то операциите по поддържане на закачения ВК в страната, която го е закачила имат антиинфлационен заряд.
При плаващ свободно ВК инфлацията не може да се пренася чрез монетарния м-зъм, защото нито една страна не прави вал.интервенции и не променя паричната база чрез нейния валутен компонент.
При управлявано плаващ ВК валутният компонент на пар.база се влияе от обхвата на вал.интервенция на централната банка. Ако двете банки на засегнатите страни интервенират, за да поддържат определено разменно отношение на валутите им, ефектът ще се разпредели пропорционално на сумата, с която те интервенират.
Б) Трансмисионен механизъм на текущите операции - действа чрез разплащателната сметка в платежния баланс и обхваща м-зма на цените на стоките и кейнсианският м-зъм на директен натиск върху търсенето.

2. Международно пренасяне на циклични колебания
Те се обясняват най-добре с кейнсианският м-зъм за директен натиск върху търсенето. Например стагнация в САЩ ще намали доходите на амер.граждани и те ще намалят вноса на английски стоки. Британската експортна индустрия ще започне да стагнира, а застоят в нея ще се отрази в цялата икономика.
Особено значение за пренасяне на цикличните колебания има нарстването на цените на ключовия импорт. Под ключов импорт се разбира този внос, който се абсорбира чрез цените, които влизат като разход в състава на крайните продукти, произвеждани с вносни суровини. За ключовия внос е х-рна ниска еластичност на търсенето спрямо цената. Пример за такъв ключов импорт е нефтът. За сметка на това относително малки намалявания на световното предлагане на подобен продукт предизвиква съществено нарастване на неговата цена.

3. НТП
Нарстващата взаимозависимост м/у нац.стоп-ва е мощен стимул за р-ието на НТП в областта на комуникациите, новите технологии, р-ието на инфрастр-рата.