Лекции по Икономика

42. Търговски фирми - юридически и икономически статут на фирмата според българското законодателство.

Според Търговския закон (ТЗ), актуализирано издание към март 2000г., търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки : покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или променен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба ; търг.представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сдлки; банкови и валутни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелект.с-ст; хотелиерски, туристически, рекламни и др.услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Фирма е наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва.
Според правния си статут търг.фирми биват дружества на личността (ЕТ) и капиталови дружества (събирателни, командитни, ООД, АД, командитни д-ва с акции). Търгоското дружество е обединяване на 2 или повече лица за извършване на търг.сделки с общи средства. Търг.д-ва са юрид.лица. В определените от закона случаи може да се учреди дружество и от 1 лице.
1. Едноличен търговец (ЕТ)
Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно ФЛ с местожителство в страната. Регистрацията се извършва въз основа на заявление, в което се посочват име , местожителство, адрес, ЕГН, фирма, седалище и адрес на у-ние, предмет на д-ст. Едно лице може да регистрира само една фирма като ЕТ. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното име, с които е известен в обществото. ЕТ отговаря с цялото имущество без това, което се приема като семейно имущество. Фирмите на личността се регистрират бързо, дават по-големи възможности за контрол и ангажираност на персонала. Недостатък е, че не са представителни и не могат да сключват рискови сделки на големи суми.
2. Събирателно дружество (СД)
Образува се от 2 или повече лица за извършване по занятие на търг.сделки под обща фирма. Съдружниците отговарят солидарно и неограничено. Фирмата на СД се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече от съдружниците с указанието “събирателно дружество” или “съдружие” (“с-ие”). СД се учредява с договор и трябва да е нотариално заверен. Съдружникът може да участва в друго д-во или да скл.сделки, които се отнасят до предмета на д-ст на д-вото само със съгласието на останалите съдружници. Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор у-нието е възложено на един или нклк.от съдружниците или на трето лице. Всеки съдружник представлява д-вото, ако с друж.договор не е предвидено друго.
3. Командитно дружество (КД)
Образува се с договор м/у 2 или повече лица за извършване на търг.д-ст под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на д-вото, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. За КД намират съответно приложение разпоредбите за СД, ако не е предвидено друго. Фирмата трябва да съдържа обозначението “КД” и името на поне един от неограничено отговорните съдружници. Управлението и представителството на КД се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорните съдружници нямат право на управление и не могат да спират решения на неограничено отговорните съдружници.
4. Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Образува се от 1 или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. ООД се създава с дружествен договор (при повече от 1 лице) или с учредителен акт (при 1 лице). Фирмата на д-вото трябва да съдържа означението ООД. Капиталът на ООД не може да бъде по-малък от 5 000лв. Той се сътои от дяловете на участниците, които не могат да са по-малки от 10лв. Стойността на всеки дял трябва да е кратна на 100. Органи на д-вото са : 1)общо събрание, 2) управител, който може и да не е съдружник.Общото събрание се състои от съдружниците. Ако управителят не е съдружник, той участва в ОС със съвещателен глас. Ако наетите лица в д-вото са повече от 50, те се представляват в ОС с право на съвещателен глас. ОС се свиква най-малко 1 път в годината. То разполага с широки пълномощия за вземане на решения. Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колокото е неговият дял в капитала, освен ако не е предвидено друго. ООД се представлява от управителя, който организира и ръководи д-стта на д-вото.
5. Акционерно дружество (АД)
Акционерно е дружество, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Фирмата на д-вото включва съкращението АД. Учредители на АД могат да са най-малко 2 физически или юридически лица. В опред.случаи може да се образува АД и от 1лице. Учредители са тези, които са подписали предложението за учредяване на д-вото. Капиталът и стойността на акциите се определят в лв. Минималната стойност на капитала, когато АД се образува чрез подписка е 100 000 лв., а без подписка - 50000 лв. Минималната номинална стойност на една акция е 0,10 лв, а по-големи от тази стойности трябва да са кратни на 100. Акцята е ЦК, която удостоверява, че притежателят й участва с номиналната й ст-ст в капитала. Акциите могат да са поименни и на приносител. Акцията дава право на 1 глас в ОС на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номин.ст-ст на акцията. АД може да издава облигации, но най-малко 2 години след вписването си в търг.регистър. Органите на АД са : 1)общо събрание, 2) съвет на директорите (едностепенна с-ма) или надзорен съвет и управителен съвет (двустепенна с-ма). ОС включва акционерите с право на глас. Членовете на съвета на д-рите участват в работата на ОС без право на глас освен ако са акционери. Членовете на съвета на д-рите представляват д-вото колективно освен ако уставът не предвижда друго.
6. Командитно дружество с акции (КДА)
КДА се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да е по-малък от 3. За КДА се прилагат разпоредбите за АД ако законът не предвижда друго. КДА се учредява от неограничено отговорните съдружници. Те имат право да изберат акционерите измежду участниците в подписката. В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници, а неограничено отговорните съдружници дори когато притежават акции, участват само със съвещателен глас.