Лекции по Икономика

53. Международна спедиторска дейност.

В повечето случаи доставчици и купувачи на са в състояние сами да предприемат нужните постъпки за уреждане на формалностите, предшестващи експедицията на техните стоки. Затова те прибягват до услугите на специализирани в тази област фирми - спедиторските. Спедиторите са участници в транспортната верига, която осъществява физическото придвижване на стоките. Спедиторите, които често са и митнически агенти, изпълняват функциите на посредници в транспорта, макар че юридическият им статут е различен. В ежедневния език “спедитор” означава всяка фирма, занимаваща се с м/унар.транспорти. Ролята на спедитора е да подготви всички необходими у-вия за транспортиране на стоките, които са му поверени.
Спедиторът фрахтова (наема) място за товара на морските линейни съдове, поема стоката, координира доставките за предаването й в складовете, кейовете или пристанищните магазини, извършва експортните формалности, изготвя и предава коносамента на корабните агенти, упражнява сюрвейанс, заплаща навла и добавъчни такси, разпределя транспортните документи съгласно инструкциите на своя доверител и т.н.
Подобна е задачата на спедитора и при въздушните превози. Често спедиторът е този, който групира пратките както при въздушните, така и при морските превози. Той е длъжен да съблюдава интересите на своя доверител, да контролира навлата, отчитани от превозвачите, да преговаря за получяване на благоприятни превозни цени, когато това е възможно и ако товародателят сам вече не го е сторил.
Спедиторът освобождава стоката при пристигането й, урежда митн.формалности, доставя стоката на получателя или я препраща.

Коносамент на спедитора
При мултимодалните транспорти се издава единен документ, който се нарича “house” B/L или B/L FIATA, ако е изготвен на базата на препоръките на тази Федерация (FIATA - М/унар.федерация на националните спедиторски съюзи). Този документ е вид директен коносамент (с претоварване от един кораб на друг или от кораб на друг вид транспортно средство) с тази разлика, че не е издаден от корабоплавателна компания, а от името на спедитор. Коносаментът FIATA е основание за плащане.


При доставки CFR/CIF/ “плюс навло” продавачът избира сппедитора. В договорите FOB/”от завод” това право принадлежи на купувача. Това има огромно значение, защото спедиторът работи и отговаря пред своя поръчкодател, от когото получава и своето възнагарждение.
При доставки CFR/CIF/ “плюс навло” спедиторът, избран от продавача, няма задължения спрямо купувача, за сметка на който се извършва експедицията; той дава отчет за работата си пред своя поръчкодател, т.е.продавача. Независимо че при доставка при у-вие CIF или друга от подобен х-р името на спедитора не фигурира никъде, купувачът остава с впечатлението, че продавачът сам е организирал експедицията, което всъщност се случва рядко на практика.
Посоченият от купувача спедитор е негов представител с основна задача да опазва интересите му, а не тези на продавача. Това може да придобие голямо значение ако възникне трудност или конфликт в хода на изпълнение на доставката. Спедиторът на продавача няма да предприеме д-вия срещу собствения си клиент, докато спедиторът на купувача не ще се поколебае да стори това, тъй като няма никакви задължения към родавача.
След преговори някои купувачи постигат специални у-вия и намаления от превозните цени от страна на линейните морски конферанси и големите превозвачи: посочените спедитори от тези купувачи са в течение на тези спец.у-вия и следят за тяхното спазване. При доставки CIF или с подобен х-р тези специални намаления не са взети подд внимание и когато продавачът успее да издейства диференцирани намаления или годишни количествени намаления, тези рабати не се получават от купувача.
Посоченият от купувача спедитор може да изпълнява следните функции:
 да интервенира пред продавача при неспазване на срока на доставка и да информира купувача за състоянието на нещата;
 да групира нклк.различни поръчки за едновременна експедиция, намалявайки по този начин размера на превозните разноски и улеснявайки задачата на получателите, които ще получат една комплектна пратка вместо няколко дребни

Друго съображение, което трябва да се отчете, е стандартизацията на транспортните процеси, когато един и същ спедитор обработва всички пратки. Възможността за грешки в изготвянето на трансп.документи, както и при самата експедиция, са много по-ограничени, когато тези д-сти се извършват от специализирана организация с голям опит.
Посочването на различен спедитор за всяка отделна доставка не е желателно.

Инструкциите за експедиция трябва да съдържат отговорите на следните въпроси: къде и как се експедира стоката, какви документи трябва да се изготвят и на кого трябва да се изпратят.


Спедиторите са търговци, които работят от чуждо име и/или за чужда сметка и срещу договор за възложителство като извършват всички необходими д-сти за реализация на търг.сделки от името и за сметка на възложителя.Спедитори обикновено са фирми, които заместват търговеца във всички д-сти и получават комисионно възнаграждение.
Нац.законодателства на всички страни позволяват на спедиторите да сключват договори с контрагенти от др.страни по изпълнението на дадена сделка без изричното съгласие на възложителя. Това означава, че спедиторите си прехвърлят съответните задължения в областите, където всеки от тях е компетентен. Това води до намаляване на р-дите по реализиране на сделката и е база за изключителното р-ие на спедит.д-ст в световен мащаб през последните години. Отговорност по изпълнението на сделката обаче има само спедиторът, с който търговецът е сключил договор за възложителство. Затова спедиторът трябва да е уведомен за всички детайли по сделката. Ако спедиторът не изпълни указанията на доверителя, той е отговорен за всички настъпили щети, освен ако не докаже, че тези щети биха настъпили и ако той беше изпълнил тези указания.
Спедит.договор трябва да съдържа детайлно правта и задълженията на двете страни.
Спедит.фирми по новото ни законодателство се регистрират като митн.агенти и са упълномощени да извършват всякакви митн.формалности.