Лекции по Икономика

12. Самофинансиране на фирмата.

1. Основни характеристики на самофинансирането. В условията на пазарна икономика всяка фирма сама отговаря за собствените си финанси, за осигуряването им и най-рационалното използване. Това предполага съответната производствено-стопанска дейност да се осъществи преди всичко, но не и единствено със собствени парични средства. Нито една фирма не може, а и икономически не изгодно да работи със собствени средства и обикновено използват различни кредити и заеми. Включването на тези чужди парични средства в стопанския оборот на фирмата не са същността на самофинансирането Така могат да се посочат три характерни страни на самофинансирането, типични за този етап на развитие на страната:
а) Приоритетно използване на собствения капитал за финансиране цялостната дейност на фирмата;
б) Покриване недостига на средства чужд капитал и ефективното им включване в бизнеса;
в) Отсъствие на държавна издръжка на фирмата или на подпомагане от държавата по изключение само за реализиране на специални програми.
Следователно при самофинансирането се акцентира върху възможността на фирмата да осигури развитието си предимно със собствени финансови ресурси и при необходимост да ползва чужд капитал. Основните критерии, характеризиращи самофинансирането са:
а) Размерът на собствените парични средства;
б) Степента на самостоятелност;
в) Адаптивното реагиране на потребителското търсене;
г) Степента на техническо и технологично обновяване на дълготрайни материални активи.
Първият критерий показва осигуреността на самофинансирането с необходимите средства, а другите с наличието на условия и механизъм за нормалното му функциониране. Самофинансирането означава фирмата да реализира такива приходи, които да са достатъчни за покриване на извършените разходи и за получаване на печалба в размер, осигуряваща възпроизводство. Съществуват няколко компонента, формиращи съдържанието на самофинансирането:
а) Възстановяване на разходите, свързани с използването на предметите на труда и на средствата на труда. В първия случай разходите се възстановяват в пълния им размер, а във втория те са във вид на амортизационни отчисления;
б) Обезпечаване на необходимите средства за изразходвания жив труд, в който намира израз работната заплата и социалните осигуровки;
в) Осигуряване на чиста печалба, оставаща на разположение във фирмата.

2.Показатели за оценяване на самофинансирането.При самофинансирането може и трябва да бъдат използвани различни показатели, част от които са в абсолютни величини, а други във вид на съотношение между тези величини. Към първия вид показатели можем да отнесем размера на:
а) Различните разновидности на печалбата;
б) Амортизационните отчисления;
в) Привлечените капитали под формата на различни видове кредити или заеми, и чрез емисия на ценни книжа;
г) Различните видове собствен капитал.
Във втората група могат да бъдат обособени две подгрупи в зависимост от основата, върху която се формират. Тя може да бъде печалбата или собствения капитал.
А. Печалба
а) Норма на печалбата
ЧП ЧП ЧП
Нп= . 100; Нп = ____ .100 Нп = _____.100; ТС- съвкупни производствени разходи;
К СК ТС
б) Вътрешна структура на печалбата – изчислява се чрез съотношенията на различните отчисления, които се правят от нея – за лихви, данъци, дивиденти, резерви и т.н.
Б. Собствен капитал
Печалба + Амортизационни отчисления
а) Коефициент на самофинансиране = __________________________________________________
Привлечен капитал
Колкото по-голям е този коефициент, толкова е по-добре за фирмата;
Акционерен капитал
б) Коефициент на финансова независимост = _________________________
Собствен капитал
в) Финансова стабилност
Собствен капитал Чужд капитал
К1= _________________________ К2 = _____________________
Кредитен капитал Капитал
За К2 не трябва да се допуска да е по-голям от 0,5.
Всички коефициенти и показатели имат своето място и значение при управление на самофинансирането. Пълното им обхващане дава възможност за по-правилна и по-реална оценка на този процес. В същото време тези показатели представляват съставна част от цялостната система от показатели за анализиране финансовото състояние на фирмата.