Лекции по Икономика

73. Специфични търговски операции - реекспорт, суич, але-ретур, преработвателни.

Реексп.операции са комбинации от самостоятелно сключвани и реализирани ВТС за препродажба на чужди ресурси с участието на контрагенти от повече от 2 страни с цел постигане на печалба в конвертируема валута или решаване на др.проблеми в двустранните или многостранните икон.отношения. Реекспортът не е посредническа операция, защото м/у реекспортьора и производителя няма договор за предоставяне право на препродажба.

1. Реекспорт
Класически (прост) реекспорт - покупка на стока в една страна с цел препродажбата й в друга (чужда за реекспортьора) държава. Резултатът е печалба в конверт.валута. Нклк. са целите и особеностите на реексп.операция - 1) да се реализира печалба като се използват разл.у-вия на отделните пазари; 2)стоките, обект на реекспорт не се подлагат на обработка или претърпяват несъществени изменеия, които не водят до принципни промени в тяхното осн.предназначение; 3)пълна самостоятелност на д-вията на реекспортьора по отнош.на покупката и продажбата
Сложна реексп.операция - при опред.у-вия реекспортьорът може да осъществи едновременно реекспорт на разл.видове стоки, доставяни от 1 или нклк.доставчици, респ.да реализира продажбата им на 1 или повече клиенти.
Срочен реекспорт - отдалечаването във времето на двете самост.операции - покупка и препродажба. Така срочният реекспорт дава възможност да се използват по-ефективно измененията в паз.конюнктура. Печалбата от ср.реекспорт тр.да покрие р-дите по складиране и опазване на стоката, лихвите по кредита и т.н.
Явен и таен реекспорт - важно е те да се разграничават. Явната реексп.операция предполага отсъствие на съзнателни целенасочени д-вия на реекспортьора за прикриване на х-ра на сделката спрямо доставчика на стоката и/или насрещния контрагент по продажбата. Скритият реекспорт предполага целенасочени д-вия като несъществена обработка на стоките, промяна на документацията и др. Прави се с цел да се преодолеят някои м/унар.договорености, митн.бариери и др. най-удобни за целта са своб.икон.зони.

2. Сделки суич и але-ретур
2.1. Сделка суич - целта е превръщане на една валута в друга въз осн.на разликите в ценността им. В класическия си вариант суичът предполага конвертиране на клирингова в свободно конверт.валута в/у основата на стоков реекспорт или чрез директно преотстъпване на вземания по клирингови сметки в свободна валута или обратно. Механизмът на сделката суич е следният :
а)Предпоставка за осъществяване на суич е съществуването на клирингов / компенсационен начин на разплащане по стокообмена м/у страна А и страна В. Това означава, че набраните авоари могат да се ползват само за покупка на стоки и у-ги в съответната страна по клиринга, при това в рамките на договорените стокови листи. Втора предпоставка е налице ако в резултат на по-активен износ страната А е натрупала значително активно салдо по своята клирингова сметка в страната В, което няма интерес да използва за покупка на стоки от пазара на тази страна по разл.съображения.
б) Съображеният за извършване на операция суич са свързани с това, че страната А задържа нерационално свои ср-ва, забавя техния оборот, което намалява ефекта от осъществените продажби. Страната В се опасява, че нейното пасивно клирингово салдо ще наложи изплащането на лихви и се стреми да ограничи вноса от А.
в) Страната А продава закупените по клиринга/бартера в страната В стоки на свободния пазар(страна С) с/у свободно конв.валута. Така тя превръща клиинговите авоари в конв.валута. Приходите в конв.валута са по-малки от р-дите в клирингова валута поради разликата в ценността на валутите. Действителната печалба на страната А се оценява като се вземат предвид ценността на своб.валута в сравнителен план с клиринговата.
ПРАВ СУИЧ - целта е превръщането на по-малко ценната валута в по-ценна въз осн.на реекспорт на стоки.
ОБРАТЕН СУИЧ - по-ценна валута се ревръща в по-малко ценна.

2.2. Сделка але-ретур - комбинация от прав и обратен суич. Приключването на сделката але-ретур на същия пазар, от който е тръгнала началната операция е познато като “затворена” сделка але-ретур, а смяната на пазара при втората операция суич е “отворена” сделка але-ретур.
2.3. Псевдосуич - прехвърляне на една клирингова валута в друга въз осн.на разликите в тяхната ценност.

3. Сделка за преработка на чужди ресурси (сделка на ишлеме)
Същността се заключава в доставката на ресурси (материали, технология, машини и съоръжения), с цел тяхната преработка в страната на клиента в готов или полуготов продукт, с/у запалщане на вложения национален труд. Това е реексп.операция, въпреки че ресурсите претърпяват съществена преработка; явен реекспорт. Разпространен е в преработващата промишленост - хранителн-вкусова, трикотажна, конфекционна, както и в добивната - преработкана руди и концентрати в метали и мет.изделия, нефт в бензин и др.деривати и т.н. Осн.моменти при сделката на ишлеме са свързани с кач-вото и начините за качественото приемане на стоката, остойностяването на вложения нац.труд и неговото заплащане, защитата на интелект.собственост. Заплащането може да е кеш; с част от доставените материали, техника, технология; с част от готовата продукция; с комбинация от посочените варианти.

4. Фактори, стимулиращи р-ието на реексп.операции
- неустойчивост, проблеми във функционирането на валутно-фин.с-ми на отделни страни
-неблагоприятно р-ие на пр-вото, потр.търсене и пазара като цяло в отделни или групи страни
- различия в цените на отделните страни и диференцирано третиране на контрагентите от различните страни в зависимост от техния произход
-с-ми на прилаганите отстъпки по отношение на традиционните клиенти