Лекции по Икономика

74. Международни борсови операции.

Борсите обслужват 3 вида пазари - реален пазар, на който се сключват сделки спот/кеш и форуърд; фючърсен пазар, на който се сключват фючърсен сделки, и опционен пазар, на който се сключват опционни сделки.

1. Сделки спот/кеш
1.1. Същност - уреждат реална доставка и покупка на стоки с кратък срок на изпълнение; сключват се след пряко договаряне по време на борсовата сесия или след нейното приключване; клаузите на договорите за спот сделките са частично стандартизирани.
1.2. Особености
а) Специф.начин на определяне на кач-вото. Използва се клауза средно добро качество. Параметрите му се определят от борсата, като за целта тя изготвя мостри и разработва описание на стойностите на всички важни кач.показатели за конкретните стоки. Борсата разаработва и скала на допустимите отклонения от f.a.q. и съответната скала на отстъпки от цената (рефакции), когато кач-вото е по-ниско от средното, и на надбавки върху цената (бонификации), ако кач-вото е по-високо от средното. При доставка настоката в борсовия склад служителите на борсата проверяват кач-вото и приемат стоката само ако тя отговаряна изискванията за f.a.q. или ако се отклонява от него в рамките на приетите толеранси.
б) Сделките спот уреждат продажбатана налични стоки. В зависимост от местоположението на стоката в момента на сключване на сделката и от ачина на прехвърляне на собствеността са се обособили следните групи сделки:
 сделки за незабавна доставка (сделки промпт) - при тях стоката е в склада на борсата вмомента на сключване на сделката; собствеността се прехвърля върху купувача с предаване на складова разписка, наричана още варант; експедирането на стоката обичайно трябва да стане до 14 работни дни от датата на сделката.
 сделки флотан - сделки, които се сключват, когато стоката е натоварена на кораб и корабът е в открито море; собствеността се прехвърля с предаване на чист коносамент.
 сделки, които се сключват в момента на товаренето на стоката на от борсовия склад - при тях собствеността се прехвърля с предаване на коносамент, ако стоката се товари на кораб и коносаментът вече е издаден, или с предаване на складова разписка, ако няма издаден коносамент или транспортният документ няма стоково разпоредителна сила.

2. Сделки форуърд
2.1.Същност - сделки за реална покупка и продажба на стоки, валута или ценни книжа в определен момент в бъдеще по цената, договорена при скл.на сделката. Имат за цел запазване за определен бъдещ период на сегашните цени и др.търговски у-вия, които се оценяват от двамата контрагенти като благоприятни. Форуърдните сделки се скл.по време на борсовите сесии или след тяхното приключване.
2.2. Особености
 форуърдният контракт е частично стандартизиран; използва се клаузата за f.a.q.
 срокът за изпълнение на форуърдните сделки се движи в границите от 3 месеца до 1 година; допускат се изключения - 2години.
 форуърдните сделки се изпълняват само чрез реална доставка и реална покупка на стоката по съотв.сделка
 борсата не гарантира изпълнението на сделката; за да се ограничи риска от неизпълнение много борси задължават контрагентите по форуърдните сделки да си открият равни по стойност насрещни банкови гаранции за добросъвестно изпълнение.
 важно предимство на форуърдните сделки са ниските р-ди в момента на сключването им

3. Фючърсни сделки
3.1. Същност - безусловни срочни сделки, които се сключват за реализиране на печалба от изменението на цените на базовия актив на фючърсния пазар през периода от сключването до изпълнението на сделката. Те нямат за цел реална доставка ил покупка на стоки, но не изключват и такава възможност. Базовите активи, обект на търговия са стандартни контракти за стоки, валута или фин.инструменти.
3.2. Особености
 Двете страни по сделката поемат безусловното задължение да я изпълнят, независимо от пазарната ситуация в момента на изпълнението. Страните по фючърсната сделка могат да изпълнят задълженията си по два начина : 1) чрез сключване на обратна, наричана офсетна сделка, с която се закрива позицията на фючърсния пазар и отпада задължението за реално изпълнение на първата сделка, 2) чрез реална покупка или продажба на стоката (използва се само по изключение). Всяка от страните има право сама да избере начина, по който да изпълни задълженията си, без да се съобразява с интересите на другата страна и без да иска нейното съгласие.
 Фюч.сделки са борсов инструмент за осъществяване на 2 противоположни стратегии - 1) защита от ценови, валутен и търг.риск (хеджиране), 2) реализиране на валутна печалба от изменението на цените на базовите активи (спекулиране).
 Главната организационно-управленска предпоставка за съществуването на фюч.сделки е създаването на специфичния м-зъм за излизане от пазара преди настъпване на срока за изпълнение на сделката, без да е необходимо съгласието на другия контрагент. Този м-зъм се управлява от спец.борсов институт, наречен Клирингова корпорация. Тя извършва разплащанията м/у участниците в борсовата търговия и прекъсва пряката връзка м/у продавача и купувача по конкретната сделка. Борсовата сделка се скл.м/у конкр.продавач и купувач, но веднага след сключването й задълженията се трансформират в задължения към борсата и клиринговата корпорация. В осн.на функционирането на този м-зъм стои с-мата за гарантиране на изпълнението на задълженията от всеки участник на борсата чрез внасяне на гаранция, наричана марджин.
 Фюч.сделки се сключват само по време на борсовите сесии. Скл.на сделката се нарича откриване на позиция. То означава поемане на задължение от търговеца към борсата за закупуване или доставка на стоки в определен от договора срок. Поемането на задължение за доставка на стоки се нарича къса позиция. Поемането на задължение за покупка на стоки означава откриване на дълга позиция. Изпълнението на задълженията за доставка или покупка се нарича закриване на позицията.
 Фюч.сделки се оформят с напълно стандартизирани фюч.контракти. В бланката се посочва вида на фючърса, кач-во, място на доставка, франкировка и др. Единственото у-вие, което не е предварително попълнено е цената. На гърба на фюч.контракт са посочени осн.изисквания и ограничения при търговията с този вид фючърси.
3.3. Етапи при скл.на фюч.сделка
 Установяване на контакт с оторизиран брокер
 Възлагане на брокера да сключи сделка с писмена поръчка от потенциалния продавач/купувач. Поръчката съдържа информация за вида на операцията, вид на контракта, брой на контрактите, изисквания по отношение на цената и срок на валидност. Поръчките се делят на пазрни, условни, лимитирани и “стоп” поръчки в зависимост от начина, по който се определят изискванията за цената.
 Внасяне на марджин и регистриране на поръчка. В марджин сметката се отразяват всички печалби или загуби до закриването на позицията. Марджинът се определя от борсата като процент от стойността на доставката. Размерът му зависи от очакваните колебания в борсовите цени. Внасянето на марджина е основание за брокера да регистрира поръчката на борсата и прво да я изпълни на предстоящата борсова сесия.
 Изпълнение на поръчката. Фюч.сделки се скл.чрез м-зма на свободното надвикване.
 Регистриране на сделката в клиринговата корпорация
 Потвърждаване на сделките - то е основание клир.корпорация да започне обработването на марджин сметките, а брокерът да получи комисионното си възнаграждение.
 Обработване на борсовите сделки - след потвърждаване на сключените сделки от клиентите, клиринговата корпорация изчислява печалбите и загубите за всички клиенти, които сотават с открити позиции или излизат от пазара. Печалбите и загубите се изчисляват като се съпостави цената на сделката с офиц.борсова цена (цена сетълмънт), която се определя по разл.начин на отделните борси. Клир.корпорация обработва марджин сметките като задължава сметките на губещите и заверява сметките на печелившите. Този м-зъм се нарича маркиране на пазара. При разплащанията м/у печелившите и губещите клиенти клир.корпорация не участва със свои ср-ва, а само преразпределя ср-вата, внесени предварително по марджин сметките.

4. Опционни сделки
4.1. Същност - условни срочни сделки за покупка и продажба на стандартни контракти, наречени опции. Опцията е стандартен контракт, който дава право на своя купувач (държател) да купи или да продаде определен базов актив по определена в опцията цена в опред.момент или в опред.период от време. Опц.сделки са условни, защото те се изпълняват само и когатодържателят на опцията пожелае това.
4.2. Видове опции -
 пут опции, които дават право на своя държател да продава определения базов актив по фиксираната в опцията цена
 кол опции, които дават право на своя държател да купува определения базов актив по фиксираната в опцията цена.
Според срока на валидност на правото за покупка/продажба, опциите се разделят условно на
 американски тип - дават право на своя държател да упражни правото си на покупка/продажба през целия период от скл.на сделката до изтичането на срока на валидност.
 европейски тип - дават право на своя държател да упражни правото си на покупка/продажба само в момента на изтичането на срока на тяхната валидност.
4.3. Основни реквизити на опцията
 Базов актив - стока, валута, ценни книжа или фючърси за стоки, валути и ЦК.
 Цена, по която се продава и купува базовия актив, наричана базова цена (страйк цена), която се определя от борсата преди всяка сесия. Базовите цени се движат под и над текущата цена на базовия актив с предварително определена и известна на търговците стъпка.
 Цена на опцията, наричана премия. Тя се уговаря на подиума чрез свободно надвикване. Премията има 2 компонента - собствена стойност и времева стойност.
Собствената ст-ст отразява печалбата, която може да се получи при упражняване на опцията. Тази печалба зависи от съотношението м/у базовата цена и текущата цена на базовия актив в момента на упражняване на опцията. =)собствената ст-ст = базовата цена - текущата пазарна цена. Когато собствената ст-ст > 0 , опциите са печеливши ; когато СС = 0, опциите са с нулева печалба; когато СС < 0 , опциите са губещи.
Времевата ст-ст отразява вероятността опцията да получи собствена ст-ст или да я увеличи през периода до изтичане на срока на нейната валидност
Размерът на премията зависи от 3 фактора - печалбата, която може да се получи от упражняване на правото, което дава опцията; времето, което остава до изтичането на срока на валидност; съотношението м/у търсенетои предлагането на съответните опции.
 Срок на валидност на опцията - срокът, в който може да се купи или продаде базовия актив по определената базова цена. Когато опциите са върху фючърси, срокът на валидност на опцията съвпада със срока на изпълнение на фюч.контракт.

Държателят на опцията има право да упражни опцията (купува/продава базовия актив по фиксираната базова цена) ; да препродаде опцията, когато упражняването й няма да донесе печалба ; да изостави опцията да изтече, без да предприеме нищо, когато упражняването й би му донесло загуба и не може да я продаде. Максималната загуба за държателя на опцията е равна на платената при покупката на опцията премия. Той не може да загуби повече от това , което вече е платил и затова не внася марджин. Потенциалната печалба за купувача на опции е неограничена и е равна на положителната разлика м/у базовата и текущата цена, намалена с платевата премия.
Издателят (продавачът ) на опцията си гарантира макс.печалба с продажбата на опцията. Тази печалба е равна на получената премия, в случай че опцията се окаже губеща и нейният държател не я упражни. Потенциалната загуба е неограничена, защото е равна на отрицателната разлика м/у базовата цена и текущата цена, намалена с получената премия. Продавачът на опции е задължен да внася марджин, за да гарантира изпълнението на своето задължение, в случай че загуби.