Лекции по Икономика

75. Международни специални сделки - инженеринг, лизинг, франчайзинг.

ИНЖЕНЕРИНГ

1. Дефиниция и особености
Инженерингът е сложна съвкупност от разнородни д-сти, осъществявани в опред.последователност с цел изграждане или реконструиране на една производствена или непроизводствена с-ма. Той предполага висока степен на сложност, риск и несигурност, продължителни срокове за осъществяване и високи ст-сти на поръчките. Подготовката за скл.на договор за инж.д-ст показва определена специфика в сравн. с традиционната сделка за м/унар.продажба. Тя се изразява в самите подходи за договаряне и избор на подходящ контрагент. Една м/унар. инж.поръчка може да бъде възложена чрез пряко договаряне или чрез организиране на търг за привличане на конкурентни оферти. Клиентът по инженеринговия контракт може да избира разл.възможности за осъществяване на проекта. Той може да участва или да не участва в изпълнението на проекта.
Ако клиентът не участва в изпълнението на проекта, :
 той може да сключи 1 договор с 1 фирма контрактор


 той може да сключи 1 договор с група предприятия в ролята на контрактор


 множество договори за изпълнение на инж.проект като принципът на разделяне на поръчката може да е различенУчастието на клиента в изпълнението на инж.проект е х-рно за крупните мощни фирми, които притежават достатъчно ресурси да осъществят самостоятелно някои от д-стите по хода на инженеринговия цикъл.

2. Инж.контракти за комплектни обекти - осн.видове
2.1. Сделка при у-вие “на ключ”
Изпълнителят (контракторът) на инж.операция се задължава да осъществи всички д-сти по хода на инж.цикъл (проучване, проектиране, доказване на икон.целесъобразност, строителство, монтаж, пускане в експлоатация), вкл.предаването на обекта в пълна степен на готовност за нормална експлоатация. Клиентът получава ключа от готовия обект.
2.2. Сделка при у-вие “продукт на ръка” (“готов продукт”)
Изпълнителят (или друга фирма) поема задължение да осигурява съответствие с м/у планираните и реално постигнатите параметри на техн.и кач.х-ка на продукта, произвеждан в построеното или модернизирано предприятие за опред период от време (5, 7 и повече години). Това се осъществява чрез поемане на управленски функции от контрактора (често се скл.управленски договор).
2.3. Сделка при у-вие “пазар на ръка”
Контракторът (или друга фирма) поема задължение да пласира в 100% или друг договорен % продукцията на въведената в експлоатация производствена единица съгласно клаузите на договора. Води до трайни връзки м/у контрагентите.
Възможно е съчетаване на 2.2. и 2.3. - често срещано в практиката.
2.4. Сделка при у-вие “печалба на ръка”
При нея се установява максим.отговорност за контрактора, който поема задължението да осигурява планирания краен стопански резултат ( т.е. печалбата от построения и пуснат в експлоатация инвестиционен обект). Прилага се сравнително по-рядко в практиката.
2.5. Сделка за разделяне на продукцията
Постига се договореност за разделяне на продукцията, получавана от новоизградена или реконструирана произв.единица в опред.съотношение м/у контрактора и клиента, по правило след компенсиране на вложените инвестиции. Навлиза в м/унар.практика след ВСВойна.
2.6. Инж.сделки на принципа на компенсацията (операции на принципа “купи обратно”)
Познати са много варианти - компенсационно съглашение, промишлена компенсация чрез лизинг и др.
2.7. Концесионно съглашение
То предполага отстъпване на правото на експлоатация на опред.прир.ресурси или обекти с/у заплащане на отчисления, определяни като % спрямо договорена база (роялтис).
2.8. Рисков контракт
По своята същност рисковия контракт може да представлява операция, предшестваща посочените по-горе разновидности, т.е. техен подготвителен етап, доказващ технико.икон.целесъобразност или една напълно самост.сделка. При тази сделка контракторът инвестира капитали в доказване на наличието на полезни природни ресурси на територията на клиента, като и технико-икон.целесъобразност на промишлената експлоатация. При положителен резултат контракторът безспорно ползва приоритет за експлоатация на находището. При отрицателен резултат по правило контракторът не търси покриване на направените от клиента инвестиции.

3. Инженерно-консултантски договори
Инж.консултиране покрива всички интелектуални услуги по хода на подготовката, сключването и реализацията на една сделка за инж.проект, като следва принципите, методите и техниките на всеки друг тип консултационен договор.ЛИЗИНГ

1. Същност и видове - Лизингът е отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество, като след изтичане на срока на наема наемателят има възможност да придобие цялото или част от наетото имущество. Инициативата за скл.на лиз.сделка обикн.принадлежи на лизингополучателя.
 Различават се 2 осн.форми на лизинга - финансов и оперативен
 Според степента на експлоатация - лизинг от първа ръка и лизинг от втора ръка
 В завис.от х-ра и предназначението на обекта на лиз.операция :
Лизинг за инвестиц.стоки, който бива :
1)нетен - наемодателят не участва в обслужването;
2)лизинг с пълно обслужване - лизингодателят поема пълното обслужване ;
3)мокър лизинг - лизингодателят поема пълното обслужване на обекта, вкл. и екипа, осъществяващ неговата експлоатация
Лизинг за стоки за широко потребление
 В завис.от срока на лиз.договор различаваме: краткосрочно отдаване под наем (нклк.часа до 1 год.); средносрочно - от 1 до 3 години; дългосрочно - над 3 години.
Финансов лизинг - лизингодателят (обикн.финансова институция) се задължава да предостави опред.обект (оборудване, трансп.ср-ва, цяло редприятие) на разположение на лизингополучателя с право на ползване съгласно опред.указания. Срокът на лиз.д-р по правило покрива икон.живот на обекта. Лизингополучателят има правото да закупи обекта след изтичане на лизинговия срок. В д-ра за ФЛ се предвижда начален период, наречен неотменяем, в течение на който нито една от страните по д-ра няма право да го прекрати. Този период е продължителен и покрива икон.живот на изделието. Лизингополучателят поема всички р-ди, рикове и отговорности по експлоатацията на обекта на лизинга. Лизингодателят осъществява лиз.операция в кач-вото си на собственик на обекта. ФЛ от позицията на лизингодателя е една кредитна операция. След приключване на срока на д-ра лизингополучателят има 3 варианта: да върне обекта на лизингодателя; да закупи обекта като заплати на лизингодателя остатъчната му ст-ст; да се договори продължаване срока на лизинга.
Оперативен лизинг - има по-кратък срок (нклк.часа до 3г) и затова няма у-вие за неотменяем период; наемодател по правило е фирма производител или специализирана лизингова фирма; обичайно след приключване на д-ра наемателят връща обекта на лизинга на наемодателя.

ФРАНЧАЙЗИНГ

1. Същност и особености
Франчайзингът е форма на м/унар.фирмено сътрудничество и начин за излизане на м/унар.пазар, комбинираща предимствата на непрекия износ. Ф.може да се разглежда като метод за продажба, метод за о-зация на пласмента или канал за реализация (според маркетинга); като хибридна организ.форма или форма на предприемачество (според мениджмънта); като метод за навлизане на м/унар.пазар, основа за изграждане на стратег.съюз, метод за експанзия на глобалния пазар (според м/унар.бизнес).
 Фр.отношения се уреждат с договор за Ф.
 Контрагентите о този договор се наричат франчайзодател (франчизор) и франчайзополучател (франчизат). Двете страни запазват своята юрид.и икон.самостоятелност. Франчизори обикновено са крупни и силни фирми с утвърдени паз.позиции, търг.име и марка. Франчизатите са малки, средни и фамилни фирми, които притежават определени ресурси, но нямат опит и не могат да ги оползотворят.
 Предмет на фр.операция е предоставянето на фр.пакет, койтосъздава формални и фактически предпоставки за възпроизвеждане бизнеса на франчизора.
 Фр.отношения са дългосрочни.
 Правото на франчизата да възпроизвеждане бизнеса на франчизора е ограничено в рамките на опред.територия.
 Франчизатът заплаща на франчизора цената на франч.пакет под формата на франч.възнаграждение.
Ф.има дълга история,но съвр.фр.отношения се появяват през втората половина на ХХ век. Особено бурно се развива през посл.2 десетилетия. Фр.има много широко приложение в разл.отрасли и д-сти. Утвърждава се като най-подходяща форма на сътрудничество в битовите и бизнес у-ги, търговията на дребно, общественото хранене, хотелиерството и др.

2. Видове франчайзинг
В завис.от зрелостта на фр.отношения и на степента на икон обвързаност м/у двамата контрагенти, франчайзингът бива:
2.1. Франчайзинг от първо поколение - предполага предоставяне на правото на ползване на фирмено наименование и търг.марка и предоставянето на правото на изключителна дистрибуция на опред.пазар; х-зира се с най-малка обвързаност на контрагентите; понякога се нарича субординационен, за да се подчертае йерархичността на отношенията м/у контрагентите. В завис.от вида на бизнеса - обект на Ф., Ф.от първо поколение се дели на :
 Продуктов франчайзинг - права, знания, умения за пр-во на опред.продукт под търг.марка на франчизора
 Дистрибуционен франчайзинг - права, знания, умения да продава продукти, доставени от франчизора или от трети лица в търг.обекти, носещи името и търг.марка на франчизора.
 Франчайзинг на услуги - права, знания, умения да извършва опред.у-ги под търг.марка на франчизора и в съответствие с неговите стандарти.
2.2. Франчайзинг от второ поколение - възниква след 60-те години; отношенията м/у контрагентите са координационни; франчизатът запазва юрид.самостоятелност. Франчизатът възпроизвежда бизнеса на франчизора.
2.3. Франчайзинг от трето поколение - водещ елемент в сътрудничеството е кооперирането. Целта е да се приложи цялостната бизнес концепция на франчизора, която се нарича бизнес формат. Реализира се чрез изграждане на франч.системи.
Франч.с-ми са 2 вида :
а) При първия вид ф.с-ма, приложима за 2.2., франчизорът скл.фр.договор с франчизат, отговарящ за опред.регион, наричан регионален франчизат. Този регионален франчизат възпроизвежда фр.бизнес в региона като изгражда собствени бизнес единици. Той няма право да предоставя франчайзинг на независими субфранчизати.
б) При втория вид франчизорът скл.фр.договор с франчизат (франчизат-посредник) като му предоставя правото да възпроизвежда фр.бизнес чрез собствени стоп.единици и да предоставя субфранчайзинг на независими бизнес единици.

3. Предимства и недостатъци
Предимства за франчизора: бързо навлизане на чужд пазар; бързо излизане от пазара; възможност за пълен контрол в/у оперативната работа; ограничен обем на инвестициите; намален риск; преодоляване на митн. и нетарифни ограничения и др.
Предимства за франчизата : възпроизвеждане на утвърден бизнес; маркетингова, финансова и технолог.подкрепа от франчизора; трайно установяване на пазара; реализиране на по-голяма печалба и др.
Предимства за потребителите: възможност за потребление на висококач.стандартизиран продукт; стабилни цени; приобщаване към м/унар.потр.култура.

Трудности и рискове за франчизора: липса на потенциални франчизати с развити бизнес знания и умения; неблагоприятен бизнес климат; негативно тоншение на обществото; откъсване на фр.отчисления от реалната печалба.
Трудности и рискове за франчизата: висока ст-ст на фр.пакет; непосилни изисквания към персонала и начина на работа; поставяне от страна на франчизора на неизпълними изисквания в резултат на непознаване на местните у-вия; висока степен на зависимост от франчизора.
Недостатъци за потребителите: стандартизиран продукт, който не отговаря на местния начин на живот и култ.навици; високи цени, които не отговарят на нац.жизнен стандарт.

Успешното прилагане на франчайзинга и максималното оползотворяване на присъщите му предимств зависи в много голяма степен от перфектното изработване на франчайзинговия договор.