Лекции по Икономика

76. Реализация на външнотърговските сделки. Документация.

Изпълнението на сделката за м/унар.продажба предполага фактическото доставяне на стоката на определено място и в опред.време на купувача или на негов представител. Фактическата доставка се извършва чрез:
физическо придвижване на стоката ( товарене, транспортиране, складиране и др. )
подготовка и придвижване на комплект документи
Изпълнението на сделката е свързано със създаването и движението на комплект документи. Те могат да серазделят в нклк.групи:

1. Документи, свързани с действащия ВТ режим - осн.документ тук е разрешението за извършване на внос/износ, което в м/унар.практика се нарича експорт/импорт лиценз. В бълг.практика се нарича удостоверение за внос/износ. Този документ се изготвя от вносителя или износителя, за когото стоката и/или сделката са на разрешителен, регистрационен и ли друг специален ВТ режим. Удостоверениетосе пише на специална бланка, утвърдена от оторизиран държ.орган. В него се дават данни за фирмите на вносителя и износителя, вида на стоката, кол-вото, ед.цена, общата стойност, др.у-вия на сделката - франкировка, начин на плащане, срок на доставка, валута на плащане и др. Удостоверението се заверява в оторизирания държ.орган и се представя в митн.администрация при износа или вноса на стоката.

2.Стокови документи
Сертификат за кач-во - издава се ако е предвидено в нормативните документи на страната на износителя или вносителя или в договора и по правило в него се определя и издателя на сертификата. Документът гарантира, че доставяната стока отговаря на изискванията за кач-во, формулирани в договора за продажба. Сертификати за кач-во могат да се издават от специлиазирани лаборатории, от производителите или от самите износители.
Фитосанитарен и ветеринарен сертификат - за стоки с растителен и животински произход. Издават се от оторизирани държ.инспекции. Фитосан.сертификат удостоверява, че растенията не са заразени и са подходящи за потребление; посочва и евентуално обработване на стоката с препарати. Ветер.сертификат удостоверява, че живи животни и птици не са заразени и болни и дава подробности за ваксиниране и друго третиране, на което те са били подложени в определен период преди експедицията.
Санитарен сертификат - удостоверява, че хранит. и живот.продукти са подходящи за потребление от хората и посочва данни от контролните измервания. Издава се от компетентен държ.орган на износителя.
Сертификат за произход - определя страната, от която произхожда стоката и е основание за ползване на митн.преференции. Сертификатът се издава чрез 5 вида документи: основен сертификат за произход, с-кат за произход форма “А”, с-кат за произход на текстилни изделия, с-кат за движение на стоката EUR1 и кратката форма EUR 2 . Първите 3 вида в България се издават от Бълг ТП палата. EUR 1 и EUR 2 се оформят от БТПП, но се издават и заверяват от упълномощените митн. Служби на ГУ “Митници”.
Опаковъчен лист - придружава стоката по време на транспорта; съдържа опис на стоката в съотв.опаковка, данни за кол-вото, теглото бруто и нето, точните адреси на получателя и изпращача. Не съдържа данни за цената, защото тя е фирмена тайна. Изготвя се от износителя в нклк.екземпляра.

3. Транспортни документи - зависят от вида на транспорта и у-вията на договора

Коносамент - при морския транспорт; документ, издаван от превозвача или негов агент и имащ 3 осн.функции : удостоверява приемането на стоката от превозвача, свидетелства за сключване на договор за морски превоз и служи като стоково-разпоредителен документ. Изготвя се в нклк.оригинални екземпляра.
Товарителница - при жп, автомобилен и въздушен транспорт. За разлика от коносамента, тя не е сток.-разпор.документ. ЖП товарителницата е договор за превоз м/у изпращача и отправната железница. Издава се в 5 екземпляра. М/унар автомобилна тов-ца е договор за превоз; издава се в 6 екземпляра. Въздушната товарителница е договор за превоз при възд.транпорт.

4. Платежни документи

Експортна фактура - издава се от износителя; служи за извършване на плащането, за осчетоводяване на разхода на вносителя, за база за начисляване на мита, такси и др.; създава се в свободна форма, но има стандартизиран образец, който вкл.следните данни :
наименованието фактура, номер и дата на издаване
име и точен адрес на продавача, купувача и получателя на стоката
описание на осн.у-вия на сделката
подробно описание на стоката
свободно поле за вписване на № на експорти импорт лицензи и др.
подпис на издателя на фактурата
Нареждане за плащане до банката на вносителя - издава се от вносителя в свободна форма, в завис.от избраната форма на плащане.

5. Митнически документи

Митническа декларация за внос/износ - попълва се от износителя и служи за представяне за митн.обработка на стоката.
Митнически манифест - документ, който се представя от превозвача припристигането му в граничен пункт. В него се посочва наличието на стоки, хранит.запаси и гориво в превозното средство, независимоот предназначението им. Използва се за обмитяване или освобождавоне на стоките.
ТИР-карнет - м/унар.митн.документ при транзитен автомобилен превоз.
АТА-карнет - документ за транзитен превоз или временно допускане на стоки на митническата територия на дадена страна в ъответсвие с митн.конвенция по карнета АТА за временен внос.
Документите се подреждат в досие на сделката, което служи за анализ на резултатите.